med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

Motion 2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljningen av projektbidragsdelen av anslaget 2:4 Krisberedskap samt finansieringen av civilt försvar hos myndigheter som berörs av detta anslag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om länsstyrelsernas arbete med stadigvarande verksamhet i fråga om krisberedskap och civilt försvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap – ett styr­medel med utmaningar (RiR 2021:7) riktat allvarlig kritik mot projektbidragen som fördelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kritiken består av flera delar, bland annat att projektbidragen inte går till det som är tänkt, nämligen olika former av begränsade projekt. Dessa bidrag går i stället i många fall till att finansiera ordinarie verksamhet som finns hos de olika mottagarna, och vissa myndigheter uppger att de är helt beroende av projektbidragen för att utveckla sin krisberedskap. I vissa fall uppger också myndigheterna att de saknar egna medel för att tillvarata resultaten av de projekt som genomförs med bidragen. Länsstyrelserna beskriver också att projekt­bidragen mer eller mindre är en permanent delfinansiering av deras grundläggande verksamhet.

I ljuset av den pågående uppbyggnaden av civilt försvar är det mycket allvarligt att det saknas resurser på permanent basis och att de resurser som satsas inte omhändertas så att det blir långsiktiga resultat av arbetet. Få områden inom staten är så långsiktiga som beredskapsarbetet.

I skrivelsen som svar på Riksrevisionens kritik uppger regeringen att de välkomnar granskningen och att MSB under 2019 och 2020 uppgett att de fortlöpande arbetar med åtgärder för att ”förbättra och utveckla kvaliteten i ansökningsförfarandet”. Regeringen skriver att de noggrant följer detta arbete. Att följa en myndighets arbete under flera år när allvarliga brister upptäcks som rör Sveriges säkerhet är inte tillräckligt. Utan här anser Sverigedemokraterna att regeringen måste skärpa sin styrning och i exempelvis regleringsbreven särskilt påpeka att Riksrevisionens kritik måste adresseras och om detta inte är möjligt så måste förfarandet för projektbidragen göras om. Resurser som ska gå till krisberedskap behöver omhändertas och det är mycket viktigt att det finns permanent finansiering för långsiktiga åtgärder. I detta fall bör även regeringen se över behovet av att förstärka den permanenta finansieringen av de myndigheter som har uppgifter inom civilt försvar.

Riksrevisionen har också inom ramen för granskningen riktat kritik mot hur anslaget stadigvarande finansierar länsstyrelsernas verksamhet på området. Regeringen beskriver att de ej delar dessa bedömningar. I regeringens skrivelse hänvisas till punkt 13 i regle­ringsbrevet till MSB för 2021, där det står att anslagsposten 2:4 Krisberedskap ska ”delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar” men inte att ett projektbidrag permanent ska finansiera grundläggande kris­beredskapsarbete. Riksrevisionens kritik är därför i detta avseende fortfarande giltig och bidraget riskerar att inte leda till långsiktiga åtgärder som behövs i ett grundläggande krisberedskapsarbete. Sverigedemokraterna delar därför Riksrevisionens kritik och anser att regeringen särskilt behöver följa upp länsstyrelsernas krisberedskapsarbete i syfte att säkerställa en permanent och långsiktig finansiering.

 

 

Roger Richthoff (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Lars Andersson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-11 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)