med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

Motion 2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD)

av Per Söderlund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera förbandsproduktion framför internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsmakten ska utgå från principen om utformning i enlighet med uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna (RiR 2021/22:63) riktat kritik mot både regeringen och Försvarsmakten på ett antal områden. I granskningen framkommer bl.a. att internatio­nella insatser konkurrerar med förbandsproduktion. Detta är mycket allvarligt eftersom Sveriges försvarsförmåga behöver byggas upp omgående. Det är inte rimligt att armén deltar i så många insatser att dessa konkurrerar med förbandsproduktion. Regeringen behöver i detta avseende tillse att det råder balans mellan internationella insatser och förbandsproduktion och att inte de internationella insatserna konkurrerar med förbands­produktionen.

Regeringen omnämner i sitt svar till skrivelsen att ”principen om utformning i enlig­het med avdelad ekonomi” ska gälla för Försvarsmakten. Sverigedemokraterna menar att principen ”målet, försvarsförmågan, är bestämt och försvarsanslaget anpassas efter detta”, i enlighet med Sverigedemokraternas totalförsvarsmotion (mot. 2021/22:2531) bör gälla. I synnerhet i den allt allvarligare säkerhetspolitiska situation som förvärras i och med att den rådande säkerhetsordningen i Europa ifrågasätts så är det mycket viktigt att försvarsförmågan prioriteras och stärks. Totalförsvaret har under alltför många år saknat resurser för att möta sina uppgifter och detta får inte upprepas. Regeringen bör därför tillse att så sker och att Försvarsmakten först och främst når upp till de mål som riksdagen beslutat om.

 

 

Per Söderlund (SD)

Roger Richthoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-07 Bordlagd: 2022-01-18 Granskad: 2022-01-18 Hänvisad: 2022-01-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)