med anledning av skr. 2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Motion 2022/23:2345 av Jonny Cato och Martina Johansson (båda C)

av Jonny Cato och Martina Johansson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte ta bort möjligheten till spårbyte och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gå vidare med Riksrevisionens rekommendationer om att skärpa kontrollsystemet för spårbyten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet står upp för möjligheten för en asylsökande som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd men som arbetat under asyltiden att göra ett s.k. spårbyte för att kunna stanna kvar i Sverige och arbeta. Vi anser att den som har ett arbete ska få stanna.

Riksrevisionens rapport visar dock att det förekommer fusk kopplat till spårbytet och föreslår ett antal åtgärder för att bukt med problemen. Riksrevisionen rekommen­derar därför att regeringen ska säkerställa att Migrationsverket kan utbyta nödvändiga uppgifter med samverkande myndigheter, och att uppgifterna kan användas i ärende­handläggningen samt att säkerställa att Migrationsverket kan sammanställa nödvändiga uppgifter om arbetsgivare för att utreda och kontrollera spårbytesärenden.

Vi i Centerpartiet anser att fusk och utnyttjande alltid ska stävjas och står därför bakom Riksrevisionens rekommendationer. Däremot står vi inte bakom regeringens avsikt att i stället för att genomföra Riksrevisionens rekommendationer helt avskaffa möjligheten till spårbyte. Vi anser dessutom att frågan om spårbyte hänger ihop med hur mottagandet av asylsökande generellt ska utformas, exempelvis hur möjligheten att bo i eget boende under asyltiden framåt ska utformas (se förslag i SOU 2022:64) och även under vilka förutsättningar en asylsökande ska ha rätt att arbeta under asyltiden (AT-UND).

Vi anser därför, utöver att bukt med det fusk och utnyttjande som finns kopplat till spårbyte, att möjligheten att göra ett spårbyte behöver ses över brett inom ramen för hur hela mottagandet av asylsökande ska utformas.

 

 

Jonny Cato (C)

Martina Johansson (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-08 Granskad: 2023-03-08 Bordlagd: 2023-03-09 Hänvisad: 2023-03-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)