med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T65 av Knut Billing och Mikael Odenberg (m)

av Knut Billing och Mikael Odenberg (m)
Huvudstaleden--Tritonförbindelsen genom Stockholm
och Västerort, den felande länken
Genom trafiköverenskommelsen som träffats i
Stockholms län, vars huvudsakliga inriktning godkänts av
riksdagen vid flera tillfällen, uppkommer behov av
utredningar och analyser av kompletterande
trafiksatsningar i regionen.
Det är angeläget att fördelarna med utbyggnaden enligt
Storstockholmsöverenskommelsen tas till vara. Därigenom
kan överenskommelsens mål om bättre miljö,
tillgänglighet, kapacitet och en positiv utveckling av
regionen uppnås.
Överenskommelsen behöver kompletteras med en rad
olika åtgärder där bl.a. det övergripande vägnätet anpassas
till de möjligheter som trafikledsutbyggnaden medför. I
detta sammanhang har en utbyggnad av Huvudstaleden--
Tritonförbindelsen mycket hög aktualitet.
Trafiksituationen i Västerort i Stockholm, Solna och
Sundbyberg m.m. är besvärande genom att trafiklederna i
regel har en förhållandevis låg standard relativt sina
trafikuppgifter. Stora genomgående trafikströmmar
konkurrerar med den lokala trafiken på delar av gatunätet.
Flera av, exempelvis Solnas huvudgator trafikeras av upp
till 40 000 fordon per dygn där mer än hälften av trafiken är
genomfartstrafik, d.v.s. trafik utan start och mål i
kommunen. Denna genomfartstrafik löper dels mellan
Stockholms innerstad och Sundbyberg--Västerort, dels
mellan Västerort och Stockholms nordostsektor. Genom
Solna går även E18 och E4 med trafikmängder på ca 40 000
respektive 80 000 fordon/dygn.
Genomfartstrafiken medför problem i form av: buller
avgaser barriäreffekter trafiksäkerhet stadsbild
framkomlighet.
Dennisöverenskommelsen innehåller inga
väginvesteringar i denna trafikintensiva sektor inklusive de
inre delarna av Västerort.
Utförda trafikberäkningar för år 2005 visar på ett ökat
trafiktryck i området.
En Huvudstaled genom Solna med trafikplatser vid
Västra Skogen och Alby framstår som den mest naturliga
lösningen på ovan beskrivna trafikproblem. Leden bör
anslutas till Ringen både söderut och österut samt till
Klarastrandsleden för att uppnå största möjliga avlastning
av gatunätet. Nämnda trafikberäkningar visar att en ny led
med dessa kopplingar dessutom kommer att attrahera
ytterligare trafik från väst och nordväst. För att inte de
redan nu besvärande trafikstörningarna på gatunätet i
Sundbyberg och delar i Västerort skall förvärras är det
nödvändigt att samtidigt med Huvudstaleden i Solna
färdigställa en kompletterande förbindelse mot
Ulvsundavägen i Stockholm. Härigenom undviks den
ökade belastning på gatunätet i Sundbyberg och delar av
Västerort som annars skulle uppstå. Denna kompletterande
förbindelse (Tritonförbindelsen) kan utföras som en direkt
förlängning av Huvudstaleden vid Alby trafikplats.
Samhällsekonomiska beräkningar visar en hög
lönsamhet för Huvudstaleden--Tritonförbindelsen.
På Stockholmssidan pågår ett planarbete för stadens del
av Tritonförbindelsen. Härvid diskuteras att utforma
anslutningen till Ulvsundavägen som en cirkulationsplats
med en förbifartsmöjlighet i Ulvsundavägens sträckning.
Byggs Huvudstaleden--Tritonförbindelsen förutsätts att
det övriga gatunätet utformas så att genomfartstrafiken på
detta nät minimeras, då huvudavsikten är att avlasta
kringliggande gatunät så mycket att väsentliga vinster i
miljö och säkerhet därigenom kan uppnås. En utbyggd
Huvudstaled--Tritonförbindelse kommer bl.a. att innebära
att:framkomligheten för såväl bilar som bussar förbättras
restiderna och trafikarbetet i fordonstimmar minskar
tillgängligheten inom influensområdet förbättras
fordonskostnaderna minskar bullerstörningarna,
luftföroreningarna och barriäreffekterna i de avlastade
lokala gatunäten minskar.
Indirekta positiva effekter som har betydelse för
regionen är de möjligheter till nyexploatering och
förändrad markanvändning som den ökade tillgängligheten
ger.
De negativa konsekvenser som en Huvudstaled--
Tritonförbindelse ger bedöms framförallt vara:ökat
trafikutrymme risk för störningar längs trafikleden
ökade kapital- och driftskostnader för väghållaren.
Dessa konsekvenser kan och måste motverkas genom
åtgärder längs den nya förbindelsen och på kringliggande
gatunät.
Objektets påverkan på övrigt nät
En utbyggnad av Huvudstaleden--Tritonförbindelsen
skulle medföra följande konsekvenser för det omgivande
vägnätet:Enköpingsvägen (E 18) genom Solna och
Sundbyberg skulle avlastas. Ulvsundavägen
mellan Rinkeby och anslutningen till Tritonförbindelsen får
en ökad trafikbelastning som följd av tillkomsten av
Huvudstaleden i Solna--Tritonförbindelsen.
Ulvsundavägen söder om anslutningspunkten får en viss
avlastning som en följd av den nya förbindelsen.
Drottningholmsvägen mellan Ulvsundavägen och
Essingeleden inklusive Tranebergsbron bedöms få minskad
trafik som följd av bilavgifterna enligt
Dennisöverenskommelsen och viss överströmning av trafik
mot city--Östermalm till nya Huvudstaleden via
Huvudstabron. Stråket Kvarnbacksvägen--
Huvudstabron får som nämns ovan ett tillskott av trafik
mellan Brommaplan och city--Östermalm som i dag tar sig
fram via Tranebergsbron och Kungsholmen.Bland lokala
huvudgator som avlastas märks Storgatan, Armégatan,
Solnavägen och del av Frösundaleden i Solna,
Hamngatan och Landsvägen i Sundbyberg
samt Bällstavägen på delen genom Mariehäll i
Stockholm.
Omfattning och utformning (se även bilagd ritning)
Huvudstaleden--Tritonförbindelsen sträcker sig mellan
Karlberg och Ulvsundavägen. Den bör utföras med fyra
körfält och genomgående mittremsa. Under
bostadsområdet i Huvudsta förläggs leden i en berg- och
betongtunnel. Vid Ulvsundavägen kan som nämnts en
cirkulationsplats förläggas. Hela objektet omfattar totalt ca
3,5 km exklusive anslutande ramper.
Dessutom bör ingå ombyggnad från fyra till två körfält
av några av de bostadsgator som i dag får bära sådan
genomfartstrafik som Huvudstaleden--Tritonförbindelsen
skall ta över. Mest aktuella för ombyggnad blir delar av
Armégatan och Storgatan. Möjligheterna att också minska
antalet körfält på del av Frösundaleden måste studeras i
särskild ordning.
Huvudstaleden med Tritonkoppling får ökad betydelse
som en övergripande trafikled även när Ringen och
Västerled har färdigställts. Detta framgår klart av gjorda
studier. Ledens karaktär gör därför att den bör ingå i det
övergripande vägnätet i regionen.
Stockholm och Solna har gemensamt påbörjat studierna
av olika utformningar och sträckningar av Huvudstaleden.
Avsikten är att även Sundbyberg skall delta i det fortsatta
arbetet och det är naturligt att även Vägverket deltar.
Studierna kan fullföljas parallellt med en översyn av det
övergripande vägnätet i sektorn vilket medför att ett fullgott
utredningsmaterial kommer att stå till Vägverkets
förfogande.
Huvudstaleden med Tritonkoppling bedöms kosta ca
1 000 Mkr. För att möjliggöra spridandet av investeringarna
över en längre tid bör en etappvis utbyggnad av
Huvudstaleden utredas. Som en första etapp bör därvid
övervägas Solnaleden av Huvudstaleden samt en koppling
av den till Ulvsundavägen via Tritonvägen och en ny bro
över Bällstaviken.
Det bör än en gång poängteras att projektets
samhällsekonomiska vinster är så stora, att detta projekt
bör prioriteras högt. Vägutbyggnaden har t.o.m. klassats
som en av de mest miljönyttiga investeringarna i det
centrala området.
Samtidigt har riksdagen understrukit, nu senast i
samband med beslutet om statliga garantier för
vägavgiftsfinansierade delar av
Storstockholmsöverenskommelsen, att de statliga
vägmedlen till huvudstadsregionen inte ska påverkas
negativt av överenskommelsen. Det i motionen nämnda
projektet är ett bra exempel på en interregional väg som bör
bekostas av staten via Vägverket.
En översyn av det övergripande vägnätet i den aktuella
delen av regionen behöver göras så att Huvudstaleden
överförs till det övergripande vägnätet med statligt
väghållaransvar. Så snart det låter sig göras bör de
ekonomiska förutsättningarna för ett snabbt, eventuellt
etappvis, genomförande av projektet undersökas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Huvudstaleden--
Tritonförbindelsen.

Stockholm den 18 april 1994

Knut Billing (m)

Mikael Odenberg (m)
T65
Bilaga
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)