med anledning prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L)

av Anders Åkesson m.fl. (C, L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till distansutbildning ska utökas ytterligare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen måste se till att Transportstyrelsen skyndsamt hanterar och utfärdar de tillstånd som krävs för YKB-utbildare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 har det fram­kommit att det kan uppstå praktiska svårigheter att bedriva de fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetens. Att regeringen nu lägger en proposition på bordet är bra, men givet den tid som regeringen tagit på sig att få propositionen på plats riskerar många yrkesförare likväl att hamna i kläm. Centerpartiet och Liberalerna vill därför att möjligheterna till distansutbildning ska utökas väsentligt och att Transport­styrelsen mera skyndsamt än i dag måste hantera och utfärda de tillstånd som krävs för YKB-utbildare.

Ett bemyndigande om förlängd giltighetstid och vissa undantag

I den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 har det fram­kommit att det kan uppstå praktiska svårigheter att bedriva de fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetens. Yrkesförare kan därmed förlora rätten att framföra sådana fordon på grund av bristande tillgänglighet till nödvändig fortbildning. Enligt Transportstyrelsens bedömning kommer omkring 59500 yrkeskompetensbevis att upphöra att gälla fram till den 31 juni 2021, om ingen fortbildning genomförs. En förhållandevis stor del av dessa bevis löper ut under perioden den 1 april 2021 till den 31 juni 2021. Ytterligare 28600 yrkeskompetensbevis löper ut mellan den 1 juli 2021 och den 30 september 2021. Totalt ska enligt Transportstyrelsens beräkningar närmare 91500 förare, företrädesvis lastbilsförare, genomföra sin fortbildning för att förlänga sina yrkeskompetensbevis under 2021.

Sammantaget innebär detta att det med anledning av smittskyddsskäl vid traditio­nell salsundervisning uppstår ett mycket stort behov av vidareutbildning för YKB-kompetens hos landets yrkesförare. Centerpartiet och Liberalerna ser det därför som oerhört angeläget att se till att – i förhållande till vad dagens regelverk medger möjligheterna till distansutbildning är generösa och väl utbyggda.

Konsekvenser för utbildningsanordnare och yrkesförare

Vid en förlängd giltighetstid för YKB-kompetenser kan utbildningsanordnare antas märka av ett minskat antal deltagare till sina planerade utbildningar. För vissa skolor och utbildare kan detta leda till betydande negativa ekonomiska konsekvenser genom att intäkter tillfälligtvis förskjuts i tiden.

En förlängd giltighetstid utan kompletterande åtgärder som t.ex. ökade möjligheter till distansundervisning kan längre fram även leda till större belastning på trafikskolor och utbildningscenter men också leda till en brist på utbildningsplatser.

Skulle utbildarna återigen vilja starta en ny verksamhet med utbildning för yrkes­förarkompetens måste de ansöka om nytt tillstånd, vilket i dag innebär en handlägg­ningstid på ett par månader. Vi menar att Transportstyrelsen i rådande läge mycket mer skyndsamt måste hantera och utfärda de tillstånd som krävs för YKB-utbildare och inte som i dag tillåta processen pågå i två månader.

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

Anne-Li Sjölund (C)

Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Hänvisad: 2021-01-12 Bordlagd: 2021-01-12 Inlämnad: 2021-01-12 Granskad: 2021-01-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)