Medlemsavgift – ett villkor

Motion 2021/22:2836 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erlagd medlemsavgift bör vara grund för medlemsvillkoret vid föreningars ansökan om bidrag från myndigheten MUCF och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp konsekvenserna av att kravet på medlemsavgift vid ansökan om bidrag från myndigheten MUCF har tagits bort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undertecknad väckte en liknande motion till riksmötet 2020/2021. Utskottet valde då att avslå motionen bland annat med hänvisning till ” [] det utredningsarbete som pågår inom många olika områden []”. Frågan om medlemsvillkor och medlemsavgifters status som kriterium för att erhålla statsbidrag från en myndighet är dock av principiell natur och bör därför behandlas. Det handlar trots allt om skattebetalarnas pengar.

Bakgrunden till denna motion var att media för något år sedan rapporterade att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) inte ställer krav på att de föreningar och förbund som erhåller bidrag från myndigheten måste ta ut en medlemsavgift, vilket framgår av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Tidigare fanns ett krav på detta men det har tagits bort. Förändringen visade sig också få konsekvenser, vilka borde följas upp. Så till exempel ledde förändringen till att många ungdomsförbund slopade sina tidigare medlemsavgifter när kravet försvann. Det gäller bland annat Sveriges rikaste ungdomsförbund, SSU, som då möjligheten gavs slopade sin tidigare medlemsavgift på 20 kronor. Något som ledde till att de kunde höja sin medlemskader från 5 000 personer till 17 000 personer på ett år (SR 9/8-19). En medlemsökning som i sin tur innebar mer bidrag från MUCF. Detta är inte rimligt. Det innebär också att mindre bemedlade ideella föreningar erhåller lägre bidrag eftersom anslaget som MUCF har att fördela är ett fast belopp.

Enligt MUCF:s hemsida ställs som sagt inte krav på medlemsavgift men väl på att ”medlemmen har tagit aktiv ställning för att bli medlem”. Hur detta sker överlåter myndigheten dock till respektive förening att ta ställning till, vilket förvånar.

Med tanke på de stora belopp som myndigheten årligen fördelar till barn- och ungdomsföreningars viktiga arbete, cirka 280 miljoner kronor innevarande år, är det också viktigt att detta sker på ett rättvist och transparent sätt som kan följas upp. Erlagd medlemsavgift synes då vara ett enkelt och rättssäkert sätt att bekräfta att en person har ”tagit aktiv ställning” för sitt medlemskap. Därför bör förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ändras i enlighet med detta.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att konsekvenserna av det slopade villkoret att ungdomsförening som söker bidrag hos MUCF ska följas upp samt att erlagd medlemsavgift bör vara grund för medlemsvillkoret vid föreningars ansökan och att förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer därför bör ändras. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)