med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Motion 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta.

2Propositionens innehåll

I propositionen föreslås att socialavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften för unga ska förändras. För personer som är under 23 år sänks socialavgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. För personer som är över 25 år slopas dagens nedsättning av socialavgifterna.

3En dyr och ineffektiv åtgärd

Under den förra mandatperioden sänkte regeringen arbetsgivaravgifterna för företag som har anställda i vissa åldrar. Den största skattesänkningen på det här området utgörs av halveringen av socialavgifterna för personer under 26 år. Skattesänkningen beräknas kosta hela 14 miljarder kronor i år. Syftet har sagts vara att skapa jobb för unga, men utvärderingar av myndigheter som Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och regeringens finanspolitiska råd visar alla att detta är ett dyrt och ineffektivt sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Den senaste i raden av utvärderingar har gjorts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Där konstateras att varje jobb som skapats genom den halverade arbetsgivaravgiften har kostat 1,6 miljoner kronor. Regeringen kommenterar den här siffran i propositionen med att kostnaden ”är i linje med andra jobbskapande åtgärder”. Det är ett mycket märkligt påstående med tanke på att 1,6 miljoner kronor motsvarar fyra anställda i välfärden.

Med en ungdomsarbetslöshet på 23,6 procent är det tydligt att den här skattesänkarpolitiken inte har fått avsedd effekt. I stället har en stor del av pengarna gått till ökade vinster i företag som redan tidigare hade många unga anställda. I propositionen föreslås nu justeringar av reglerna så att nedsättningen ska bli större än i dag för unga under 23 år, samtidigt som 25-åringar inte längre ska omfattas. Att regeringen gör dessa justeringar stärker Vänsterpartiets uppfattning att sänkta socialavgifter är en mycket ineffektiv och dyr åtgärd för att skapa jobb för unga. Vår bedömning är att de föreslagna förändringarna inte kommer att ändra detta. Vi vill därför helt ta bort nedsättningen.

Vänsterpartiet menar också att skattesystemet måste vara utformat så att det är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilda skattebetalaren. Vi vill betona vikten av att eftersträva ett system som är enhetligt och likformigt och har så få undantag som möjligt. På så sätt minimeras också riskerna för skatteplanering. Regeringens skattepolitik innebär en lång rad avsteg från dessa principer genom t.ex. införandet av det s.k. jobbskatteavdraget och ROT- och RUT-avdragen och genom det faktum att ålder alltså blivit ett kriterium för nivån på socialavgifterna. Med propositionens förslag kommer skattesystemet att bli ännu krångligare.

4En politik för fler jobb ger lägre ungdomsarbetslöshet

För att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten krävs framför allt en politik för fler jobb i Sverige. Vänsterpartiet vill skapa riktiga jobb genom att bl.a. investera i en välfärd som det går att lita på och i bostadsbyggande och genom att rusta upp järnvägen.

Men det behövs också en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa ungdomar för framtiden och erbjuder dem en väg in i arbetslivet. Som exempel på detta behov kan nämnas en rapport från Handelsanställdas förbund, i vilken man konstaterar att andelen unga som arbetar inom handeln har minskat under perioden sedan arbetsgivaravgifterna sänktes. Rapportens slutsats är att ungdomar ofta saknar den kompetens som jobb i branschen kräver.

Vänsterpartiet menar att alla unga ska garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalsenlig lön senast efter 90 dagars arbetslöshet. En stor del av ungdomsarbetslösheten består av unga som befinner sig mellan otrygga anställningar och därför är det också viktigt med lagändringar för en förbättrad anställningstrygghet. Vi vill också att unga ska få tidiga och individuellt anpassade insatser hos Arbetsförmedlingen, utan att behöva invänta de fasta tidsgränser som regeringen har infört i sina garantiprogram. Vi föreslår att alla unga ska ges rätt att få en fullständig gymnasieutbildning genom komvux och att fler unga arbetslösa ska ges chansen att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller yrkeshögskolan.

Vi föreslår också en stor satsning på generationsväxling i arbetslivet genom utbildningsvikariat, traineeanställningar och lärlingsanställningar i yrken med stora rekryteringsbehov de kommande åren. Unga långtidsarbetslösa med särskilda svårigheter att få jobb ska kunna erbjudas vad vi kallar övergångsjobb.

Av skälen ovan bör riksdagen avslå regeringens proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 27 mars 2014

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-28 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)