med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den gällande nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar.

Motivering

Regeringen gör i proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta ett försök att uppnå den effekt regeringen tidigare hoppades få genom den s.k. ungdomsrabatten. Förslaget innebär kortfattat att rabatten ökar för de yngre och tas bort för de äldre. Enligt regeringen kommer den kostnadsmässiga nettoeffekten av detta förslag att ”öka något”. Att uttrycka sig så förefaller dock något blygsamt då det enligt regeringens egen tabell handlar om närmare en miljard för innevarande budgetperiod.

I dag uppgår ungdomsarbetslösheten till ca 24 procent jämfört med en total arbetslöshet på ca 8,5 procent. Detta är naturligtvis en problematisk situation. Dock ställer vi oss starkt kritiska till att lösningen ligger i ungdomsrabatten som i grunden är ett dåligt förslag.

Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har ungdomsarbetslösheten långsiktigt ökat, vilket är ett tydligt bevis för att deras stora och högst kostsamma satsning mot ungdomsarbetslösheten inte har fungerat. Redan inför den första sänkningen av socialavgifterna för unga 2007 meddelade IFAU att den beräknade effekten endast skulle bli försumbar. I IFAU:s rapport 2013:26 konstateras återigen att ungdomsrabatten är en dyr och effektlös satsning.

Ungdomsrabatten bör därför avskaffas och arbetsmarknaden reformeras till förmån för mer effektiva åtgärder. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2014

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)