Metalldetektorer – se över den danska modellen

Motion 2021/22:1329 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur den danska modellen avseende metallsökning kan tillämpas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Danmark finns sedan länge ett väl utvecklat samarbete mellan metallsökaramatörer och arkeologer. Ett samarbete som ju även finns i Sverige på sina håll. Denna samverkan räddar varje år tusentals föremål från att förstöras av jordbruket och har tillfört den danska arkeologiska och numismatiska forskningen ett stort och värdefullt källmaterial. I stort sett alla danska arkeologer och numismatiker lovordar hobbyn. I Danmark har man en enkel och rak lagstiftning samt ett ömsesidigt förtroende mellan allmänhet och arkeologer. I Danmark är det i princip tillåtet att använda metallsökare över allt, utom på fredade fornlämningar och i statliga skogar, metallsökning är även tillåten på överplöjda fornlämningar. En förutsättning är att markägaren ger sitt tillstånd, att påträffade äldre föremål levereras till museum och fyndplatsen dokumenteras, för detta använder man GPS teknik.

I samtal med metallsökare och det jag fått till mig så ser man Danmark som ett gott exempel som mycket väl borde kunna fungera även i Sverige. Utifrån samtalen upplever man snarare att i Sverige så har diskussionen handlat om problem med plundrare vilket entusiasterna menar inte borde vara det egentliga skälet för att inte främja denna hobby. De som vill plundra kommer med stor sannolikhet inte göra det genom regelrätt tillståndssökning. De kommer göra det ändå, dessvärre. I Sverige har vi sedan 2018 en ansökningsavgift, det har bidragit till att ansökningarna blivit färre men inte försäljningen av metallsökare. Det är många som utövar amatörsökning som hobby, inom olika grupper, unga som gamla, och många bidrar således till att hitta fynd men det finns också personliga vinster i form av folkhälsovinster och främjande av kulturintresse. Jag anser att man bör se över hur den danska modellen kan tillämpas i Sverige och på så sätt bidra till att uppmuntra denna hobby samt bidra till natur-kultur-arkeologiska vinster.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)