Metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2017/18:535 av Patrick Reslow (-)

av Patrick Reslow (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För den framtida utvecklingen i Öresundsregionen är det nödvändigt att intensifiera den gemensamma arbets- och bostadsmarknaden, då en sådan integration är en förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt. Redan idag lever många människor på den svenska sidan av sundet och arbetar på den danska, men mycket återstår att göra innan regionens fulla kapacitet kan nås. Det finns nu till exempel tecken på att danskarna i högre utsträckning än tidigare är beredda att söka jobb och arbeta i Sverige, vilket skulle innebära ett mentalitetsskifte och en blomstring för integrationssträvandena i Öresundsregionen. En förutsättning för att detta skall kunna bli verklighet är då att det finns transportsystem som snabbt kan ge människor möjlighet att pendla till attraktiva arbetstillfällen på båda sidor sundet.

Det pågående arbetet med Fehmarn Bältförbindelsen kommer att ställa ytterligare krav på Sverige att bejaka Öresundsregionens ekonomiska tillväxtpotential och förbättra kommunikationsvägarna till kontinenten. I det dansk-tyska samarbetet finns det en önskan om att knyta samman Köpenhamn och Hamburg. I planerna finns ett starkt samarbete mellan universiteten, där forskningen skall stå i centrum, och förhoppningen är också att på sikt integrera arbetsmarknaderna. I detta perspektiv är det viktigt att även Öresundsregionen är med på banan.

Malmö är, tillsammans med kranskommunerna, en av Sveriges främsta storstadsregioner och ett naturligt dynamiskt centrum i Skåne. Skånes ekonomiska tillväxt är mer eller mindre beroende av den utveckling som sker i just Malmö med omnejd. En livskraftig Malmöregion är viktig för hela Sverige. Av denna anledning måste nya förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn skapas, så att integrationen inte stannar av.

Med en resa på ca 15 minuter mellan stadskärnorna kan ytterligare kapacitet skapas över sundet och därmed stärka integrationen och tillväxten i området. En metro skulle kunna klara av att transportera hälften av framtidens tågpassagerare för att nå en kapacitet på 70000 resenärer per dygn. Även andra skånska städer skulle dra nytta av att pendlare kan växla över till metron för att nå Köpenhamn. En ytterligare fördel som lyfts fram är ökad stabilitet i den regionala infrastrukturen och mindre störningar i trafiken.

En metroförbindelse skulle dessutom länka samman Malmö och Köpenhamn till en stadsregion och en gemensam arbetsmarknad. Den skulle även underlätta rörligheten mellan universiteten i Köpenhamn, Malmö och Hamburg. På sikt skulle det kunna bildas en region med en fullt ut gemensam arbets- och bostadsmarknad och en stark ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att regeringen ser den potential som finns i en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn vid planering av framtida infrastruktur i Öresundsregionen.

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)