Miljöfarliga stabila organiska ämnen

Motion 1994/95:Jo679 av Sonja Fransson m.fl. (s)

av Sonja Fransson m.fl. (s)
Mer än tio miljoner kemiska ämnen finns beskrivna i dag.
1 400 av dessa används i stora mängder. Arbetet med att
identifiera de viktigaste organiska miljögifterna pågår
fortfarande nationellt och internationellt. Bland annat har
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, på
regeringens uppdrag (det s.k. begränsningsuppdraget), i en
gemensam lista valt ut tretton ämnen eller ämnesgrupper
vars användning skall begränsas eller där behovet av
begränsning utreds.
Avvecklingen av de miljöfarligaste ämnena går dock
mycket långsamt. Av de organiska miljögifter som utpekades
i begränsningsuppdraget har regeringen angett en sista
tidpunkt för avveckling endast för två (klorparaffiner och
nonylfenoletoxylater som skall vara avvecklade år 2000)
medan man för andra ej angett i vilken takt avvecklingen
skall ske.
Avvecklingstakten är således mycket långsam och tycks
inte vara i nivå med de övergripande mål som antagits av
riksdagen. Det långsiktiga målet är att stabila organiska
ämnen inte ska få förekomma i miljön. Vid sekelskiftet skall
utsläppen av stabila organiska ämnen ha nått en sådan nivå
att miljön inte tar skada. Sverige har också genom
internationella konventioner åtagit sig att halvera utsläppen
av stabila miljöfarliga ämnen till Nordsjön. För att förhindra
fortsatta utsläpp och diffus spridning av miljöfarliga
substanser fordras åtminstone klara avvecklingsmål för de
mest miljöfarliga. Detta kan kombineras med förbud och
ekonomiska styrmedel.
Problemet kan exemplifieras med de bromerade
flamskyddsmedlen. I Älvsborgs län uppmättes höga halter av
bromerade flamskyddsmedel i fisk i Viskan nedströms
textilindustrin i slutet på 70-talet. Användningen av de
dokumenterat mest miljöskadliga substanserna har nu
minskat inom textilindustrin. Ytterligare ansträngningar för
att byta ut de miljöskadligaste flamskyddsmedlen och för att
ta fram dokumenterat ofarliga ersättningsmedel behöver
dock göras.
Under 80-talet har samtidigt den totala användningen av
bromerade flamskyddsmedel ökat kraftigt. Sammanlagt
bedöms omkring 1 000 ton bromerade flamskyddsmedel
finnas lagrade i vissa elektronikvaror i Sverige. Den diffusa
spridningen av dessa ämnen kan därför antas öka.
En indikation på att så redan sker ger de mätningar på
halterna i fisk från Dalslands Kanals sjösystem som
genomförs (ännu ej publicerade resultat) som visar på
förhållandevis höga halter av bromorganiska föreningar i
fisken. Tillförseln till detta vattensystem sker så vitt känt
endast genom diffus spridning och nedfall.
Bromorganiska föreningar har också påträffats i
sedimenten i flera skogssjöar i Älvsborgs län.
Det är enligt vår mening uppenbart att spridningen av de
dokumenterat miljöfarligaste stabila organiska ämnena
snarast måste upphöra. Dessutom måste det pågående arbetet
med att identifiera ytterligare ämnen som bör avvecklas
intensifieras.
En tidpunkt för avvecklingen av de mest miljöskadliga
ämnena bör fastställas av regeringen. I första hand måste en
tidpunkt anges för när användningen av bromerade
flamskyddsmedel, organiska tennföreningar och de mest
skadliga mjukgörarna inom plastindustrin skall vara
avvecklad.
Arbetet med att identifiera ytterligare miljöfarliga stabila
organiska ämnen måste intensifieras genom att det arbete
som påbörjades i det s.k. begränsningsuppdraget påskyndas.
Avvecklingsmål kan därefter fastställas för övriga
identifierade miljöfarliga substanser.
Möjligheten att införa miljöavgifter på stabila organiska
ämnen som identifieras som särskilt miljöfarliga metaller
och metallföroreningar bör utredas. Utgångspunkten bör
därvid vara att samtliga miljöskadliga kemikalier beläggs
med miljöavgift. Utgångspunkten för arbetet kan vara de
farlighetslistor som tagits fram nationellt och internationellt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att fastställa en tidpunkt för
avvecklingen av de mest miljöskadliga ämnena,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att identifiera ytterligare
miljöfarliga stabila organiska ämnen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utreda införande av
miljöavgifter på stabila organiska ämnen.

Stockholm den 25 januari 1995

Sonja Fransson (s)

Ingvar Johnsson (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Britt Bohlin (s)

Nils Erik Söderqvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (6)