Miljönyttan i fokus

Motion 2017/18:733 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta miljönytta gå före ideologi för att möjliggöra bästa möjliga producentansvar för bättre klimat och miljö och därmed avvisa monopollösningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen aviserade den 7 maj 2015 att den avser tillsätta en utredning angående producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret som har funnits sedan 1994 innebär att producenter, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Miljöminister Karolina Skog har aviserat att införa ett kommunalt monopol på insamling av avfall som faller under producentansvar – något som kommer begränsa, försvåra och åsidosätta existerande affärsavtal.

Under alliansregeringens tid diskuterades ett förslag om att införa kommunala insamlingsmonopol, men såväl kommuner som producenter kritiserade det kraftigt. Förutom ökade kostnader och ökad administration pekades på oklarheter om de kommunala monopolen är förenliga med konkurrenslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling. Alliansregeringen genomförde därför en beredning i nära samarbete med både producenter och kommuner, och i augusti 2014 presenterades ett utvecklat producentansvar med högre mål för såväl insamling och återvinning som service för hushållen.

Nu väljer en svag vänsterregering där Miljöpartiet håller i taktpinnen att åsidosätta detta och istället med ideologisk agenda styra och bortse från denna beredning – detta utan att ha dialog med producenter och kommuner. Men då miljönyttan inte är i fokus, utan ideologin, avser den nuvarande regeringen att köra över berörda aktörer och låta skattebetalarna stå för ännu en utredning.

Regeringen bör, istället för att tillsätta ännu en utredning, se till faktisk miljönytta istället för ideologi. Regeringen bör föra dialog med berörda aktörer, se till den kritik det tidigare förslaget resulterade i och istället utveckla producentansvaret i dialog med berörda.

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)