Miljöstyrningsrådet

Motion 2008/09:MJ488 av Margareta Pålsson och Inger René (m)

av Margareta Pålsson och Inger René (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Miljödepartementet bör avveckla sitt engagemang i Miljöstyrningsrådet.

Motivering

Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. I styrelsen finns en representant för Miljödepartementet.

Miljöstyrningsrådets uppgift är att ge den offentliga sektorn frivillig vägledning om hur miljöanpassad upphandling kan ske inom ramen för EG:s grundläggande principer och upphandlingsdirektiven.

Det är naturligtvis inte fel att ge råd som syftar till miljöhänsyn vid offentlig upphandling eller att försöka påverka enskilda och samhället till långsiktigt hållbar konsumtion. Frågan är dock, enligt vår uppfattning, inte så enkel. Det finns skäl att ifrågasätta om staten skall ge råd att inte inhandla produkter som är framtagna och producerade inom de lagar och regler som råder i Sverige. Miljödepartementet bör därför enligt vår uppfattning avveckla sitt engagemang i Miljöstyrningsrådet.

Ett exempel:

Miljöstyrningsrådet rekommenderar att vi inte konsumerar (Avstå/För-siktighet) t.ex. torsk som är fångad i svenska vatten. Däremot är det, enligt rådets rekommendationer, okej att äta torsk som är fångad i t.ex. Barents hav. Denna fisk har i många fall frysts ned, transporterats till Kina för beredning och sedan åter transporterats till Europa för försäljning. Världsnaturfonden har i en färsk rapport varnat för att det förekommer olagligt fiske i bl.a. Barents hav.

Den svenska torsken är fångad inom de kvoter som förhandlats fram av Sveriges jordbruksminister inom EU-samarbetet. Fiskeriverket utövar en noggrann kontroll för att garantera att fisken är lagligt fångad.

Här uppstår en konflikt. Sverige förhandlar genom sin jordbruksminister fram en svensk kvot samtidigt som Miljöstyrningsrådet avråder svenska folket från att konsumera den fisk som fångats inom den framförhandlade kvoten.

Ute i en del av Sveriges kommuner och landsting har man, efter rekommendation av Miljöstyrningsrådet, slutat att köpa bl.a. svensk närfångad torsk. Detta är enligt vår uppfattning inte rimligt och gynnar varken miljön eller långsiktig hållbarhet. Den fisk som fångas i landet inom lagliga, reglerade och kontrollerade kvoter måste då i många fall säljas på export vilket varken gynnar Sveriges egna fiskare, miljön eller konsumenten.

Stockholm den 29 september 2008

Margareta Pålsson (m)

Inger René (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)