Minröjning

Motion 1998/99:U404 av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund (kd)

av Jan Erik Ågren och Ingrid Näslund (kd)
Inledning
Internationella frågor och ett starkt internationellt ansvar har
under en lång följd av år varit kännetecknande för Sverige.
Den plats som vårt land nu har i FN:s säkerhetsråd är
förpliktigande. De länder som gett oss sitt stöd till den
platsen har också rätt att vänta sig att vi aktivt agerar vidare
för nödvändiga förändringar på olika viktiga områden.
En av de frågor Sverige drivit sedan 1994 är ett förbud mot personminor.
Oslokonferensen som ledde till enighet från 100-talet länder om ett total-
förbud mot personminor var en stor framgång. Det är naturligt att Sverige nu
skriver under detta avtal, minkonventionen.
Behovet av minröjning
När nu frågan om totalförbud mot personminor fått så stort
internationellt genomslag gäller det att gå vidare i arbetet för
att skapa en fredligare och mänskligare värld.
Mer än 110 miljoner personminor beräknas ligga nedgrävda i marken i ett
70-tal länder. Omkring 10 000 människor dödas och minst lika många skadas
eller lemlästas varje år av detta fasansfulla vapen. Närmare 90 % av offren är
civila och ca en fjärdedel är barn. Även efter ett förbud mot personminor
finns de kvar långt efter 2000-årsskiftet som mer än 100 miljoner osynliga
hot mot oskyldiga människor i stora delar av världen.
Vi kristdemokrater anser att Sverige nu bör öka sina ansträngningar för att
dessa personminor skall oskadliggöras. Detta arbete bör ske i alla de olika
internationella fora där det är möjligt.
Från svensk sida har vi också möjlighet att peka på och förorda
användning av de lösningar för mekanisk röjning av minor som tagits fram i
vårt land.
En annan dellösning när det gäller minröjning är de minhundar som bl.a.
tagits fram i Sollefteå och av vilka också en del varit ute i olika
internationella uppdrag.
Den enorma uppgift som ligger framför oss när det gäller att oskadliggöra
alla dessa långt över 100 miljoner minor kräver stora insatser av
världssamfundet och vi kristdemokrater menar att det är nödvändigt och
naturligt att Sverige, på lämpligt sätt tillsammans med andra aktiva länder
när det gäller minbekämpning, tar initiativ till ett omfattande och effektivt
minröjningsprogram världen över. Förutom att minorna utgör ett hot mot
livet, försvårar och förhindrar de på många håll en rimlig användning av den
jordbruksmark där de ligger nedgrävda.
Vi kristdemokrater menar att vårt arbete från svensk sida för fred och
säkerhet också ställer krav på ett snabbt och kraftfullt agerande för minröj-
ning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett ökat svenskt engagemang för minröjning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige tillsammans med andra länder bör ta initiativ till ett
globalt minröjningsprogram tillsammans med andra länder.

Stockholm den 28 oktober 1998
Jan Erik Ågren (kd)

Ingrid Näslund (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)