Minska kostnaderna för public service

Motion 2021/22:2629 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre granskning för public service och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka verksamheter som ska ligga inom public services uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ekonomin för public service och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det är möjligt att ta bort eller sänka tv-skatten avsevärt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Public service kostar drygt åtta miljarder per år och finansierades tidigare i huvudsak av en TV-avgift som betalades av de flesta med en TV-mottagare. Idag så finansieras public service av en tv-skatt. Public service ska vara opolitisk och leverera samhällsinformation på ett säkert och opartiskt sätt. Detta är mycket viktigt, men fler och fler upplever att så inte sker och förtroendet för public service håller på att urholkas. Public service måste arbeta med att återupprätta sitt förtroende som en opartisk och opolitisk verksamhet som förmedlar samhällsinformation. Därför är det viktigt att man tar kritiken på allvar och genomför en grundlig utredning om public services sätt att arbeta och förmedla samhällsinformation. Det är också viktigt att se över hela uppdraget och dess kostnader. Danmark minskade nyligen sina kostnader för public service kraftigt och självklart behöver Sverige också ständigt se över sina kostnader för sin public service. Kan man sänka kostnaderna för public service? Förutom att producera program ägnar sig SVT åt att driva runt 60 officiella Facebookgrupper, vilket kan diskuteras om det verkligen ligger inom ramarna för uppdraget.

Är två tv-kanaler i public services regi verkligen rimligt eller skulle det räcka med en av kanalerna? Är produktion av dokusåpor verkligen det licensbetalarna vill betala för? Genom att halvera antalet kanaler, se över ekonomin samt förtydliga public services uppdrag borde det även gå att halvera kostnaden för public service och därmed ta bort eller sänka tv-skatten avsevärt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)