Minska väntetider för patologiska provsvar

Motion 2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fler utbildas till patologer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt it-stöd där läkare och annan vårdpersonal kan följa väntetider för patologiska provsvar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regioner bör inrätta samverkansavtal mellan andra regioner gällande patologiska provsvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en effektiv sjukvård med god kvalité är patologi en mycket väsentlig process för att ge diagnos och underlag för beslut om behandling. Underlaget kan vara den faktor som bidrar med information så att behandling ges i rimlig tid och undviker ett fortsatt lidande för patienten.

Antalet prov som ska analyseras kommer att fördubblas fram till 2030. Det är inte bara antalet remisser som ökar utan fler vävnadsprover tas på fler ställen där varje prov ska prepareras och analyseras. Dessutom görs idag fler tester på varje prov. Det är en utmaning att få flödet att fungera så att inga köer uppstår under processen.

Patologer är specialistläkare som utför obduktioner men som framförallt analyserar prover från kroppsdelar och tumörer. Det har länge varit och är än idag stor brist på patologer och detta har blivit en av de stora flaskhalsarna i cancervården. Många patologer kommer dessutom snart att gå i pension. Det är viktigt att få fler att utbilda sig till patolog och därför behövs fler utbildningsplatser.

Ur patientens perspektiv är tiden mellan provtagning och när patient delges information om svar och beslut om fortsatt behandling en väntan med ibland stor oro. Att få vänta uppemot tre månader på ett cancerprov är under inga omständigheter acceptabelt.

Det är nödvändigt att följa upp väntetider ur såväl ett lednings-/planeringsperspektiv som ur det enskilda patientperspektivet. Inom ett laboratorium genomförs flera olika arbetsmoment som utförs av olika yrkeskategorier, från biomedicinsk analytiker i laboratoriet till diagnostiserande patolog/cytolog och de administrativa resursernas uppgifter. Att samspelet fungerar är viktigt för ett effektivt flöde.

När en läkare tagit prover och ska skicka dessa för analys ska läkaren kunna använda sig av ett nationellt IT-stöd i realtid som ger en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet. Läkaren kan då på ett enkelt sätt välja vart provsvaren ska skickas för att på så sätt få ned väntetiderna. För att detta ska fungera måste regioner ha samverkansavtal med andra regioner.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)