Minskat regelkrångel för jordbruket

Motion 2008/09:MJ403 av Cecilia Widegren (m)

av Cecilia Widegren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska regelkrånglet för jordbruket.

Motivering

Svenska företagare i allmänhet och svenska jordbruksföretagare i synnerhet är överbelastade med regleringar och informationskrav. Lantbrukarnas Riksförbund presenterade för två år sedan ett bakgrundsmaterial som visar den regelbörda som jordbruket dras med inom ett antal områden.

För morotsodling gällde till exempel följande: 14 regelverk inom jordbruksområdet, 15 regelverk inom miljöområdet, 13 informationskrav för grönsaksproduktion, 15 informationskrav för utsäde och 20 informationskrav inom miljöområdet. Ett annat exempel är mjölken som omfattades av 53 regelverk och 124 informationskrav, därav 50 regelverk inom jordbruksområdet, 3 regelverk inom miljöområdet, 71 informationskrav för djurhållning, 26 informationskrav för foder, 20 informationskrav för seminverksamhet och 7 informationskrav för miljöområdet. Det är en ansenlig börda.

Alliansregeringen har börjat förenkla regelarbetet och har målsättningen om en 25-procentig minskning – processen är på gång men mer behöver göras. Arbetet inom jordbrukssektorn behöver dock lyftas fram då jordbrukare ofta är små företagare och tvingas att själva hantera pappersarbetet efter att den redan långa dagen bland djuren eller ute på åkern eller i skogen är klar. En jordbruksföretagare ska ägna sin tid åt att arbeta med djuren eller på åkrarna – inte fastna i pappersarbete. För att ge dessa företag bättre möjlighet att växa och anställa måste man minska på byråkratin. Nu gäller det att vi gör slag i saken.

Sverige behöver fler jobb – inte färre. En avbyråkratisering av de gröna näringarna skulle frigöra ytterligare resurser till ökad tillväxt och fler jobb.

Stockholm den 1 oktober 2008

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)