Minskning av antalet myndigheter

Motion 2016/17:1464 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För oss medborgare är det utomordentligt viktigt att staten är ansvarsfull med våra skattepengar. Det innebär att de endast ska användas till rätt saker, på rätt sätt och inte i högre omfattning än vad som är nödvändigt för att värna, bevara och utveckla välfärdens kärna. Således föreligger alltså ingen nödvändig koppling mellan graden av välfärd och antalet spenderade skattekronor, även om det givetvis finns undantagsfall.

Flertalet av våra myndigheter uppstod som resultat av legitima behov. De levererar hög medborgarnytta och samhället skulle svårligen klara sig utan dessa. Däremot finns andra myndigheter som överlevt sig själva. Deras faktiska nytta är sedan länge överspelad och grundandet av dessa myndigheter var mer ett uttryck för politiska särintressen som även dessa saknar existensberättigande i dagens Sverige.

Det vore olyckligt att föregripa en eventuell utredning om vilka myndigheter som skulle kunna läggas ner. Däremot finns det anledning att belysa de nyckelegenskaper som nedläggningsmogna myndigheter besitter:

Myndigheten är inte ensam inom sin verksamhet utan skulle kunna ersättas av en annan redan befintlig sådan.

Myndighetens verksamhet är baserad enbart på ett mindre särintresse, vilket torde diskvalificera denna för skattefinansiering.

Myndighetens verksamhet är baserad på partipolitik, vilket exkluderar vissa medborgare från att ta del av nyttan.

Myndighetens verksamhet är av sådan art att den inverkar menligt på den privata sektorn.

Myndighetens verksamhet är av sådan art att det saknas anledning till att den sköts av staten och därmed finansieras av skattebetalarna.

Sammantaget ligger det i samhällets intresse att avveckla de myndigheter som saknar central betydelse för medborgarnas rätt till välfärd, nytta och trygghet. Sådana myndigheter representerar därför en belastning som vida överstiger deras operativa kostnader. Samtidigt utgör de ett hot mot långsiktigt ansvar där hushållning med medborgarnas skattepengar utgör själva hörnstenen i en seriös samhällsutveckling. Regeringen bör därför överväga en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)