Minskning och effektivisering av den svenska byråkratin

Motion 2022/23:1915 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en övergripande översyn av svensk byråkrati i syfte att minska handläggningstiderna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om målet att genomföra en omfattande effektivisering av svensk byråkrati i syfte att minska kostnaderna med minst 30 procent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste minska sin byråkrati och sänka kostnaderna för den befintliga byråkratin.

Sverige förefaller sticka ut när det gäller byråkrati i förhållande till jämförbara länder i vår närhet. En orsak kan säkert vara att man under lång tid har låtit byråkratin växa på bekostnad av andra viktiga samhällsfunktioner såsom, skola, vård, omsorg, polis, försvar m.m.

Det är inte många som kan och vet hur många myndigheter och verk vi har i landet som ofta både jobbar med liknande frågor och med arbeten som går in i varandra, vilket självklart bidrar till både tidsåtgång, dubbelarbete och ökade kostnader. Vi har verk och myndigheter som inte litar på varandras utredningar utan tar på sig att göra om utredningen igen och i egen regi, vilket bidrar till ökad tidsåtgång och ökade kostnader. Sverige skulle säkert kunna minska sina kostnader och öka effektiviteten om några verk och myndigheter slogs samman eller lades ner.

Vår gemensamma byråkrati kostar pengar och tar tid, och om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land för företag och nya jobb så måste byråkratin, regelkrångel och kostnader för detta minska avsevärt.

Regelutredningar har kommit och gått och pekat på problemet men resultaten och verkstaden har uteblivit. Denna handlingsförlamning måste brytas, och det krävs nu nya och långsiktiga krafttag för att effektivisera byråkratin i Sverige.

Verk och myndigheter kan minska sina kostnader genom att minska den totala kontorsytan, ändra lokaliseringen till områden i Sverige med lägre kostnader för byggnader och lokaler, minska ner på personalen med mera.

Politiken måste se över regelverken för att underlätta ärendehanteringen, och de måste också vara tydliga i regleringsbreven så att myndigheter och verk har ett tydligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet. Det är inte rimligt att olika myndigheters verksamheter går in i varandra och inte koordineras tillräckligt väl. Detta dubbelarbete kostar både skattepengar och onödig byråkrati.

Därför behöver det göras en bredare översyn som ser över den samlade byråkratin i Sverige och lägger fram ett förslag på hur vi kan minska handläggningstider och öka effektiviseringen och sänka kostnaderna med minst 30 procent.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)