Minsta avstånd vid omkörning av cyklist – 1,5-metersregel

Motion 2021/22:2267 av Nina Lundström (L)

av Nina Lundström (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett avståndsvillkor på minst 1,5 meter för motorfordons omkörning av cyklister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många ställen delar cyklisterna fortfarande väg med bilister, och i dessa sammanhang behöver trafiksäkerheten förbättras. Det gäller inte minst när bilar behöver köra om cyklister. Många cyklister upplever att bilister inte tar tillräcklig hänsyn vid omkörning. Enligt 3 kap. 33 § trafikförordningen ska förare som kör om lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om, men det finns inte något angett mått på vad som anses vara ett betryggande avstånd. Det finns forskning från flera länder som visar att omkörningar ökar risken för cykelolyckor där motorfordon och cyklister delar på vägbanan. Lagar i många länder i Europa innehåller ett specifikt avstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister. Det kan vara svårt att bestämma avstånd och att kontrollera efterlevnaden men detta bör inte hindra en utveckling av regelverket. Det bör även utredas ett filbytesvillkor för omkörning av cyklist. Regeringen bör ge berörd myndighet i uppgift att skyndsamt utreda och införa ett avståndsvillkor på minst 1,5 meter för motorfordons omkörning av cyklister. En sådan regel signalerar att avstånd påverkar trafiksäkerheten.

Nina Lundström (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)