Mittuniversitetet

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

av Susanne Eberstein m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är och ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen kommer att kunna hävda sig bättre i framtiden. För att stå starka i framtiden måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner.

Utbildning och forskning har därför en central betydelse för tillväxten och utvecklingen i vårt land och därmed för välfärden. Vi måste höja utbildningsnivån i vårt land och därför är nödvändigheten stor att också öka investeringarna i högre utbildning. Det är av yttersta vikt att fler ungdomar fortsätter att studera efter gymnasiet.

Dåvarande Högskoleverkets rapport år 2012 visade att det är stora skillnader mellan dem som söker sig till högskola. I Danderyd var det 76 procent av gymnasisterna som valde att studera vidare, medan motsvarande siffra för Ånge bara var 26 procent, mindre än hälften i Östersund och Sundsvall och mellan 30 och 40 procent i övriga kommuner i Västernorrlands och Jämtlands län. Vi kan konstatera att det fortfarande är en stark social snedrekrytering till högre studier.

Socialdemokraterna har under årtionden aktivt arbetat för att alla unga, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet till högskolestudier och därför byggt nya högskolor och universitet runt om i landet. Dessa har haft, och har fortfarande, en mycket stor betydelse för att locka ungdomar från studieovana hem till högskola. För många är det lättare att börja studera om utbildningen finns på nära håll.

Även sysselsättningsskäl talar för högre studier. Människors möjligheter på arbetsmarknaden avgörs idag av deras utbildning och kompetens. Kunskapskraven ökar i de flesta yrken när gamla jobb försvinner och nya tillkommer. Därför måste det finnas möjligheter att studera också senare i livet. Även offentlig sektors och näringslivets möjligheter att anställa bygger på en välutbildad befolkning, i hela Sverige.

Högskolor och universitet har en viktig samhällelig uppgift. Därför måste staten garantera en fri forskning och undervisning med hög kvalitet, oberoende av externa intressen och finansiärer. De nya universiteten och högskolorna har stor betydelse för utvecklingen av det regionala näringslivet och samhället. Därför är det angeläget att de får möjlighet att utvecklas och profilera sig. De måste ha möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för forskarna.

Mittuniversitetet bedriver i Östersund utbildning och forskning bland annat inom idrottsvetenskap i samarbete med Vintersportcentrum. Detta har lett till företagsutveckling inom området. I Västernorrland bedriver Mittuniversitetet forskning i samarbete med skogsindustrin, vilket stärker tillväxten inom näringen. Mittuniversitetet har potential att utveckla spetsutbildning inom sina specialområden.

Svensk tillväxt och välfärd är beroende av framgångsrika exportnäringar. Framför allt handlar det om basnäringar som finns ute i landet, inte där de gamla universiteten finns. För att ta tillvara potentialen till innovation och tillväxt i dessa näringar krävs det forsknings- och utbildningsresurser där basindustrin finns, inte i storstadsregionerna. Idag är basresurserna mycket ojämnt fördelade mellan lärosätena så att de stora och äldre universiteten får huvudparten av anslagen.

Det är angeläget att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd.

 

Susanne Eberstein (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Eva Sonidsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Kalle Olsson (S)

Kristina Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)