Mittuniversitetet

Motion 2020/21:2101 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är och ska även framgent vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen kommer kunna hävda sig bättre i en allt tuffare konkurrens. Detta gäller för såväl människor som nationer. För att stå starka måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner.

Utbildning och forskning är därför av central betydelse för tillväxten och utveck­lingen i vårt land och därmed för välfärden. Vi måste höja utbildningsnivån och därför måste vi också öka investeringarna i högre utbildning. Det är av yttersta vikt att fler ungdomar fortsätter att studera efter gymnasiet.

Vi kan konstatera att det fortfarande är en stark social snedrekrytering till högre studier. I en rapport från dåvarande Högskoleverket 2012 visades på stora skillnader mellan dem som söker sig till högre utbildning. I Östersund och Sundsvall var det i jämförelse med Danderyd mindre än hälften så många som valde att studera vidare.

Socialdemokraterna har under årtionden aktivt arbetat för att alla unga, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet till högskolestudier. Vi har därför arbetat för och byggt nya högskolor och universitet runt om i landet. Dessa har en mycket stor betydelse för att locka ungdomar från studieovana hem till högskolan. För många är det lättare att börja studera om utbildningen finns på nära håll.

Även arbetsmarknadens snabba utveckling talar för högre studier. Människors möjligheter till jobb avgörs idag till stor del av deras utbildning och kompetens. Kunskapskraven ökar i de flesta yrken. Därför måste det finnas möjligheter att studera också senare i livet. Även offentlig sektors och näringslivets möjligheter att anställa bygger på en välutbildad befolkning, i hela Sverige.

Högskolor och universitet har en viktig samhällsuppgift. Därför måste staten garantera en fri forskning och undervisning med hög kvalitet, oberoende av externa intressen och finansiärer. Alla universitet och högskolor har stor betydelse för utveck­lingen av det regionala näringslivet och samhället. Därför är det angeläget att de får möjlighet att utvecklas och profilera sig. De måste ha möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för forskarna. Kopplingen till det regionala näringslivet och den regionala arbetsmarknaden måste stärkas.

Mittuniversitetet bedriver i Östersund utbildning och forskning bland annat inom idrottsvetenskap i samarbete med Vintersportcentrum. Detta har lett till företags­utveckling inom området. I Västernorrland bedriver Mittuniversitetet forskning i sam­arbete med skogsindustrin, vilket stärker möjligheterna till utveckling inom näringen. Mittuniversitetet har potential att utveckla spetsutbildning inom sina specialområden.

Svensk tillväxt och välfärd är beroende av framgångsrika exportnäringar. Merparten av framförallt basnäringar finns runt om i landet. För att ta tillvara potentialen till inno­vation och tillväxt i dessa näringar krävs det forsknings- och utbildningsresurser där dessa näringar finns, inte enbart i storstadsregionerna. Idag är basresurserna mycket ojämnt fördelade mellan lärosätena så att de stora och äldre universiteten får huvud­parten av anslagen. Detta måste förändras. Det är därför angeläget att beakta Mitt­universitetets betydelse för tillväxt och välfärd.

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kristina Nilsson (S)

Kalle Olsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Malin Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)