Mohoner i A ndra kammaren, Nr 443

Motion 1918:443 Andra kammaren

Andra kammaren

Mohoner i A ndra kammaren, Nr 443.

1

Nr 443.

Av herr Sjöblom, i anledning av Kungl. Maj.tsproposition, nr 373,
angående anslag till rikets allmänna kartverk.

I proposition nr 373 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att godkänna
förslag till avlöningsstat och övergångsstat för den civila personalen
vid rikets allmänna kartverk att gälla från och med år 1919.

Löneregleringskommittén, som haft att yttra sig i ärendet, har bland
annat föreslagit att geometer, kartografer, manliga ritare och gravörer
vid övergång till den nya staten, som under mer än 10 år, innan nu
föreslagna förändringar i lönestaten träda i kraft, tjänstgjort 1 sin befattning
skulle för erhållande av ålderstillägg till lönen tillgodoräknas
tjänstetid, som infallit före nämnda tidpunkt, i vad denna tjänstetid
överstiger 10 år.

I ett senare utlåtande har löneregleringskommittén ändrat sitt förslag,
så att, tid, som överstiger 5 år, skulle få beräknas för erhållande
av ålderstillägget. Kungl. Maj:t har följt det senare förslaget.

Både Kungl. Maj:t följt löneregleringskommitténs första förslag
skulle tjänstemännen, avlöningsstaten berör, kommit att drabbas av löneminskning
med i flera fall avsevärda belopp. Detta blir visserligen icke
fallet, om den Kungl. propositionen vinner riksdagens bifall, men det
medför icke heller sådana fördelar, som man bör avse vid en lönereglering.

Jag tillåter mig därför föreslå,

att riksdagen, vid fastställande av ny avlöningsstat
och övergångsstat för den civila personalen vid rikets
allmänna kartverk, måtte besluta, att tjänstemännen
vid erhållande av ålderstillägg till lönen må få tillBihang
till riksdagens protokoll 1918. 4 samt. 198 käft. (Nr 443444.) 1

2

Motioner i Andra kammaren, Nr 443.

godoräkna sig hela den tid, de tjänstgjort i sin befattning,
samt

att besluta sådan höjning i anslaget, som därutav
blir nödvändig.

Stockholm den 14 maj 1918.

Per Henning Sjöhiom.