Möjliggör klampning vid trafikbrott

Motion 2014/15:1593 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att betala böter på plats vid trafikbrott och att kunna låsa fast fordonet tills boten är betald.

Motivering

Kristdemokraterna förespråkar en fungerande marknad inom åkerinäringen och värnar en hög trafiksäkerhet. Svensk åkerinäring är i dag utsatt för en hård internationell konkurrens. Enligt mätningar som branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag gjort är var tredje lastbil på de stora godsstråken i södra Sverige utlandsregistrerad. Det finns idag en utbredd frustration inom svensk åkerinäring på grund av vad som upplevs som marknadsstörningar. Svenska lastbilschaufförer upplever att de riskerar böter på tusentals kronor när de exempelvis överskridit körtiderna på ett sätt som utländska chaufförer inte gör. Då utländska fordon och utländska transportföretag begår överträdelser ska dessa enligt gällande regelverk rapporteras till dess hemland där åtgärder ska vidtas. Informationsutbytet mellan länderna är dock ännu inte digitaliserat men det pågår ett arbete inom EU för att medlemsstaterna på ett tydligt och konsekvent sätt ska kunna utbyta information med varandra. Frågan om betalning av böter behöver få en lösning. Flera skäl, bland annat konkurrensskäl, talar för att även Sverige inför liknande bestämmelser om krav på att betala böter på plats, som redan finns i en del EU-länder. Den som inte betalar bör inte få köra vidare. Då bör fordonet kunnas låsas fast, klampas, tills boten är betald.

Den tidigare regeringen föreslog att klampning ska möjliggöras genom en lagändring som föreslås träda ikraft den 1 mars 2015. Klampning ska kunna användas vid överträdelse av till exempel kör- och vilotider eller cabotageregler. Förslaget innebär att polisen ges möjlighet att hålla kvar fordonet i upp till 24 timmar. Detta är ett viktigt första steg, men möjligheten att klampa fordonet till dess boten är betald måste utredas för att inte riskera att de som bryter mot trafikregler kan fortsätta sin färd efter 24 timmar.

.

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)