Möjliggör undervisning även utomhus för förskolor

Motion 2021/22:3349 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid planeringar av förskolor ta med i beräkningen att undervisningen i vissa fall ska kunna ske även utomhus, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under pandemin har det tydligt visat sig vilka brister som finns i planeringen när det gäller att kunna bedriva undervisning utomhus, vid behov. Att ha tillgång till områden runt förskolan som kan användas för undervisning bör ses över. Likaså behöver ljuset på området runt förskolan ses över och förbättras, både för tryggheten normalt men också vid behov för att kunna ha undervisningen utomhus.

Det behöver planeras för bättre, större och mer ändamålsegna områden runt förskolorna så att det kan ske undervisning utomhus vid pandemier eller andra orsaker som gör att skolans byggnader inte bör användas.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)