Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2018/19:1919 av Fredrik Christensson (C)

av Fredrik Christensson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa bättre möjligheter att ersätta färjor med bro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många håll runt om i landet finns tankar om att ersätta bilfärjor med broar. Det kortar restider, utvidgar arbetsmarknadsregioner och ger bättre förutsättningar för fler företag att utvecklas, etableras och klara framtidens kompetensförsörjning. I Västsverige finns diskussioner om att ersätta färjor med bro både vid östra Orust och över Gullmarn.

Idag kan Trafikverket ta upp lån i Riksgäldskontoret för broinvesteringar som ersätter färjor på statens vägnät utan att öka Trafikverkets anslagsförbrukning. De använder insparade driftsmedel från färjetrafik för att betala lånekostnaderna. För investeringar i broar som ersätter färjor räknar Trafikverket i sina kalkyler med att kunna återbetala lånen inom en period av 20–25 år.

I vårt grannland Norge är möjligheten att använda insparade driftsmedel avsevärt större än i Trafikverkets kalkyler. De kan använda 40–50 års insparade driftsmedel för att finansiera broar som ersätter färjor. En bros förväntade livslängd är ca 100 år. Om Sverige skulle ha ett liknande regelverk som vårt grannland Norge skulle kalkylerna för att ersätta färjeleder med broar avsevärt förbättras. Det skulle skapa nya möjligheter för dessa platser, korta avstånd och utvidga arbetsmarknadsregioner. Det skulle dessutom ske utan behov av ny anslagsfinansiering utan via bättre möjlighet att nyttja insparade driftsmedel för färjor.

Fredrik Christensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)