Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök

Motion 2019/20:2396 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta auktoriserade bevakningsföretag att genomföra narkotikasök med sökhund och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa någon form av kvalitetskontroll av sökhundar för narkotika eller sprängmedel, exempelvis genom auktorisation, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bevakningsföretag får idag använda hund i tjänst för att skydda föraren mot hot vid exempelvis en larmutryckning eller vid genomgångar av källare, vindar och andra utrymmen där man patrullerar. Sedan ett par år tillbaka får även bevakningsföretag använda sökhundar för att påvisa förekomsten av sprängämnen och andra farliga föremål. Detta regleras idag i FAP 573-1 9kap. §4 och §5.

Detta innebär en märklig lucka i lagregleringen. Auktoriserade bevakningsföretag har nämligen därmed inte lagstöd för att använda hundar för narkotikasök. I avsaknad av generella regler kan andra än bevakningsföretag fritt söka efter narkotiska preparat men för bevakningsföretag är användandet av hund i tjänst och sökhund enbart reglerat till de två varianterna nämnda ovan. Sättet att träna hund att påvisa narkotiska preparat skiljer sig inte mycket från träning i att påvisa explosiva föremål.

Det finns idag en stor efterfrågan från företag, skolor, utbildningsinstitutioner på olika former av narkotikasök uppdrag som bevakningsbolagen måste tacka nej till. Samtidigt kan andra privata företag utan att vara bevakningsföretag och ha deras krav på sig erbjuda tjänsten därför att de saknar myndighetskrav på sig.

I många sammanhang krävs att sådan här verksamhet är auktorisationspliktig. Dock saknar sökhundar detta. För sökhundar krävs endast ett godkännande av länsstyrelsen att man genomgått lämplig utbildning med några grundläggande krav. Dessa krav är allmänt hållna och polis eller annan myndighet kontrollerar inte i Sverige att man har tillräckliga krav ställda på sökhundsekipagen för att en lägstanivå och en kvalitets­standard uppnås.

Därför kan i princip vem som helst, utom auktoriserade bevakningsföretag, göra en egen utbildningsplan och sedan skicka in detta till länsstyrelsen för att kunna arbeta med sökhund för narkotiska preparat. Samtidigt är sökhund på narkotika en åtgärd som kan upplevas som ingripande mot enskildas integritet och också leda till att polis tillkallas om hunden markerar. Det är därför viktigt att narkotikasök genomförs enligt vedertagen metod och hög kvalitet.

Jag menar att lagregleringen behöver ses över, dels för att ge auktoriserade bevak­ningsbolag möjlighet att också utföra sök av narkotika, dels för att säkerställa att kva­liteten på de sökhundar för exempelvis narkotika och sprängmedel som finns håller en rimlig kvalitetsnivå, exempelvis genom någon form av auktorisation.

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)