Möjlighet för mindre föreningar att söka bidrag från Ungdomsstyrelsen

Motion 2011/12:Kr226 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till små föreningar.

Motivering

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. En del i arbetet är att fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv. Bidraget är ett sätt att ge konkret stöd till ungas ideella engagemang.

Idag är det de stora föreningarna som gynnas medan de mindre hamnar i skymundan. Det beror på de tre bidragsnivåerna: struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag. För att få strukturbidrag ska ungdomsorganisationen ha minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år samt ha lokalavdelningar i minst tio län. Detsamma gäller vid utvecklingsbidrag, men då ska ungdomsorganisationen bestå av minst 2 000 medlemmar mellan 7 och 25 år. Etableringsbidraget ges till ungdomsorganisationer som har minst 1 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år och som har lokalavdelningar i minst tre län. Därutöver är det möjligt för föreningar att söka projektstöd utifrån några särskilda inriktningar såsom jämställdhet, diskriminering och rasism.

I realiteten innebär detta att det enbart är stora föreningar som har möjlighet att söka stöd från Ungdomsstyrelsen. Det finns mängder av små föreningar, framförallt på mindre orter och i mindre kommuner, som gör storartade insatser för ungdomar. De är idag inte berättigade till att erhålla statligt stöd för att utveckla sin verksamhet.

Mot bakgrund av detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att situationen för de föreningar som inte når upp till kraven på etableringsbidrag från Ungdomsstyrelsen bör ses över.

Stockholm den 22 september 2011

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)