Möjlighet till en statligt tillsatt rektor enligt academy schools-modellen

Motion 2016/17:1378 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten med en statligt tillsatt rektor enligt academy schools-modellen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kunskapsresultaten sjunker i den svenska skolan och har så gjort under ett antal år. Anledningarna till de fallande resultaten är flera. Brist på lärare och undermålig lärarutbildning är två faktorer som ofta lyfts fram. En faktor som inte diskuteras lika ofta, men som också påverkar resultaten, är skolor som är undermåliga, eller har brister av olika slag. Första halvåret 2016 genomförde Skolinspektionen så kallad prioriterad tillsyn på 205 grundskoleenheter och 54 gymnasieenheter runtom i landet. Nio av tio av de granskade gymnasieskolorna hade någon typ av brist; bland grundskolorna var siffran åtta av tio. Något som är mycket oroväckande.

Ytterst ansvarig för den enskilda skolan och dess resultat är skolans rektor. En kompetent rektor med gott ledarskap är grunden för en god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet.

I England har man precis som i Sverige haft problem med ett antal skolor. Efter ett noggrant arbete – baserat på kunskap och forskning – tog man där fram ett koncept med så kallade academy schools. De skolor som omvandlats till academy schools är skolor som under en lång tid haft omfattande problem. Skolorna leds av statligt tillsatta rektorer som fått ett omfattande mandat för att kunna förändra skolorna från grunden.

Införandet av ett liknande system i Sverige skulle hjälpa till att vända den negativa trenden med fallande skolresultat. Precis som i Storbritannien är tanken att skolorna ska ha statligt tillsatta rektorer som fått ett omfattande mandat att förändra verksamheten. Kompetensnivån hos rektorn som tillsätts ska vara mycket hög – motsvarande nivå 3 i Sverigedemokraternas föreslagna kompetenstrappa (Shanghaimodellen). Självfallet ska de befintliga rektorerna få möjlighet till mentor, och tillgång till plattformar där erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kan ske innan ett statligt övertagande sker.

Lärarna på skolan ska i första hand utbildas, inte sägas upp. När skolans nedåtgående trend brutits och enheten har börjat lyfta sina resultat igen, är tanken att skolan ska återlämnas till ordinarie huvudman och av den anställd rektor.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)