Momsen på böcker, m.m.

Motion 1998/99:Sk628 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

av Ewa Larsson m.fl. (mp)
I en demokrati utgör yttrandefriheten en grundpelare. För att
man skall kunna yttra sig krävs ett språk. Genom läsning
växer människans förmåga att använda sitt språk. I början av
1990-talet minskade läsandet bland de yngsta barnen. Barn
till lågutbildade föräldrar minskade sitt läsande mest. I dag är
det lika vanligt att köpa böcker som att låna dem.
Miljöpartiet tror på kulturell tillväxt. Rabatterade böcker och
böcker med enklare språk tror vi ökar efterfrågan och viljan
att fördjupa sitt läsande.
Miljöpartiet vill öka de ekonomiska förutsättningarna till att ha råd att
köpa böcker av alla typer. Vi vill avveckla bokmomsen.
En liten orientering bland några länder ger besked om att:
Norge, England och Irland inte har bokmoms
Luxemburg och Spanien har 3 procent moms
Italien 4 procent
Portugal 5 procent
Frankrike 5,5 procent
Österrike 10 procent
Finland 12 procent
Holland och Belgien 6 procent,
Kanada och Tyskland 7 procent samt
Danmark 25 procent tillsammans med Sverige
Så finns det naturligtvis olika varianter i en del länder. Island
t ex har 12 procent bokmoms på inhemska författare och 24
procent på övriga.
Miljöpartiet kan inte finna det rimligt att Sverige ska envisas med att ha
världens högsta bokmoms. Ska vi ha råd att köpa böcker i bokhandel så
måste de bli billigare. Bokinköp har blivit en klassfråga. Den totala
bokkonsumtionen i Sverige uppgår till ca 7,2 miljarder kronor. Vi vill att alla
ska kunna köpa böcker och då köpa till ett hyfsat pris. Miljöpartiet vill att
regeringen återkommer med ett förslag till avveckling av moms på alla
böcker, dvs även barnböcker och fackböcker. Att en kraftigt sänkt bokmoms
gynnar bokläsandet visar inte minst exemplet Australien. Där beslöt man för
några år sedan att helt slopa bokmomsen med påföljd att bokförsäljningen
raskt sköt i höjden. Finland har påbörjat en successiv avveckling av
bokmomsen och kan redan nu visa på ökad försäljning. Ett sätt att arbeta
vidare med att främja det svenska språket är att inleda en liknande
avveckling. Vårt lilla språkområde behöver all hjälp att hävda sig i den
ökande internationaliseringen. EU-inträdet medför ökad användning av
elektronisk kommunikation vilket också påverkar det svenska språket i
rasande fart. Det pågår en extrem anglisering och "datavisering" av vårt
språk. Svenska språknämnden belyser frågan och ger förslag till åtgärder i
sitt handlingsprogram. I skolan används också i dag engelska i texter på ett
sätt som aldrig förr. Låt oss därför underlätta för den svenska boken att bli
billigare och växa på bokmarknaden.
Miljöpartiet vill att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek i sin kommun.
Vi tror att bibliotekslagen och utvecklade riktade insatser är en god väg att
gå. Billigare böcker kommer att öka efterfrågan på ett brett utbud också på
biblioteken. Bibliotekens behov av att köpa in nya titlar behöver
uppmärksammas och kostnaderna för fjärrlån analyseras. Det är glädjande att
konstatera att nästan hälften av samhällets stöd till barnlitteratur och
läsfrämjande åtgärder gått till skolbiblioteken. Miljöpartiet ser positivt på
pågående utveckling av samarbete mellan skolbibliotek, folkbibliotek,
länsbibliotek och högskolor och universitet. Vi vill dock betona att grunden
för samarbetet vilar på de olika enheternas suveränitet.
Miljöpartiet vill återupprätta rätten till egna läroböcker i skolan. För en del
barn kanske den första skolboken blir hemmets första bok på svenska. Det
livslånga lärandet är numera ett begrepp. För Miljöpartiet utgör boken en
viktig del i det livslånga lärandet. Inte bara som själens godis utan också som
bas i ett långsiktigt kunskapsinhämtande. Den stora samhällssatsningen på
IT, där skolan erhåller 1,5 miljarder kronor av riksdagens satsade 1,8
miljarder, kan aldrig ersätta behovet av bra skolböcker. Böcker och kunskap
är två systrar. Mängder av aktuella nya och hela böcker utgör grunden för
baskunskap. Information är en färskvara medan boken ger kunskap och
bildning livet ut. Datorer och Internet kan aldrig ersätta boken utan ska ses
som komplement. Bra läromedel är viktiga för skolans kvalitet. Eleven lär
sig inte endast vad som står i boken utan också att umgås med boken. Goda
läsvanor etableras i umgänge med böcker. Egna böcker möjliggör också för
eleven att utveckla sin studieteknik genom att stryka under och markera med
kommentarer i texten. Det kritiska tänkandet tränas. Vi vet ju alla att goda
läsvanor hjälper oss att utveckla vårt språk vilket tillsammans med
konstnärligt skapande och en humanistisk allmänbildning borde utgöra basen
i varje skolas utbud.
En elev i grundskolan kostar i genomsnitt 50 000 kr per år. Av den
summan går 500 kr till läromedel och 12 500 kr till lokalhyra. I Stockholm
beräknas att skolornas stora IT-satsning kommer att kosta mellan 2 000-3
000 kr per elev och år. Konsten att läsa en bok riskerar att gå förlorad.
Miljöpartiet vill nu förändra pågående utveckling i skolan där läromedel har
kommit att utgöra endast 1 procent av grundskolans kostnad per elev. I fasta
priser har inköp av läromedel minskat per elev med 12 procent 1989-1996. I
dag har elever inte ens egna grammatikböcker i svenska och engelska.
Kopiering är nödlösning för många lärare vilket är både dyrt och i en del fall
även olagligt. Vi vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma
med förslag till hur elever kan ges rätt till egna läromedel.
Miljöpartiet vill stödja den lilla bokhandeln. Avveckling av bokmomsen är
ett steg i den riktningen. Man skall inte behöva vara med i en bokklubb för
att kunna ha råd att köpa en bok - och ha råd att köpa böcker både på
bredden och på djupet. Försäljning av böcker via Internet från länder inom
och utom EU ökar hela tiden. Internetbokhandlar stod för 1 procent av
bokförsäljningen 1997. Kontrollen av momsregler är här i princip obefintlig
vilket innebär att denna försäljning utgör ytterligare en allvarlig konkurrent
till bokhandeln. Försäljning via bokhandel fortsätter att minska. Många
kommuner har minskat sina inköp i bokhandeln till förmån för direktinköp
från förlag eller köp via läromedelscentral. I Norge måste kommunen köpa
och beställa genom sin lokala bokhandel, och, just det, de har ingen
bokmoms alls. Miljöpartiet tror på samarbete och vill att riksdagen uppdrar
åt regeringen att återkomma med förslag på hur samarbete mellan bokhandel,
skola och folkbibliotek kan stimuleras.
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en
successiv avveckling av bokmomsen kan ske,
2. att riksdagen ger regeringen återkommer med förslag till hur elever kan
ges rätt till egna läromedel, 1
3. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur
samarbete mellan bokhandel, skola och folkbibliotek kan stimuleras. 2

Stockholm den 20 oktober 1998
Ewa Larsson (mp)
Gunnar Goude (mp)

Kia Andreasson (mp)1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.
2 Yrkande 3 hänvisat till KrU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)