Motion angående ökat statligt stöd för giftsanering i småländska glasriket och andra platser

Motion 2020/21:33 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att öka det statliga stödet till sanering av förorenad mark i det småländska glasriket och på andra platser i landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att få leva i en giftfri miljö som inte utgör en risk för den personliga hälsan borde vara en rättighet för alla svenska medborgare. I det småländska glasriket finns dock, som ett resultat av äldre tiders glasframställning, ett stort antal platser som är kraftigt förorenade med arsenik, kadmium, bly och andra gifter och tungmetaller. Gifterna har i en del fall trängt ned i grundvattnet och på andra platser bedöms marken ha varit så förorenad att barn och husdjur inte kunnat vistas där utan akut fara för sin hälsa.

Trots att problemen varit kända under lång tid så är den nuvarande bedömningen att saneringen av de förorenade platserna kommer att ta ytterligare minst ett decennium.

Trots de omfattande behoven och de berörda medborgarnas uppenbara intresse av att snarast möjligt få sin nära livsmiljö befriad från gifter så är det uppenbart att de statliga stöden för dessa ändamål inte varit tillräckliga. I oktober 2019 meddelade TT att de statliga medlen för saneringsåtgärder i glasriket hade tagit slut och att angelägna projekt därmed riskerade att försenas ytterligare.

Även på andra platser i landet finns stora områden av förgiftad och förorenad mark som snarast möjligt skulle behöva saneras.


Mot bakgrund av ovanstående föreslås riksdagen besluta att tillkännage för regeringen att de statliga medlen till stöd för saneringen av förorenad mark i det småländska glasriket och på andra platser i landet bör ökas.

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-09 Granskad: 2020-09-09 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)