Motioner i Andra hammaren, Nr 12

Motion 1918:12 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 12.

1

Nr 12.

Av herr HeiirikSOll in fl., om Tåssa ändringar i gällande
skjutsstadga.

I § 38 av den av Kungl. Maj:t och riksdagen gemensamt antagna
nådiga stadgan angående skjutsväsendet den 22 juni 1911 är stadgat bland
annat, att entreprenadtiden för skjutsentreprenader i allmänhet skall omfatta
eu period av fem kalenderår, men att vederbörande länsstyrelse, om
så anses lämpligare, kan inskränka perioden till tre år. Under normala
förhållanden torde denna föreskrift vara välbetänkt. Det ligger nämligen
både i entreprenörens och allmänhetens intressen, att entreprenadperioden
såsom regel icke göres för kort. Men för det nu rådande tidsläget är samma
föreskrift icke avpassad. På sätt framgår av bifogade utdrag av länsstyrelsens
i Hallands län protokoll för den 26 maj 1917, framställdes från
ett stort antal personer, av vilka flertalet voro skjutsentreprenörer, en
önskan att få de auktioner för perioden 19191923, som utsatts att
hållas under år 1917, uppskjutna till innevarande år. Såsom skäl för
denna begäran framhölls huvudsakligen, att det under rådande förhållanden
vore omöjligt att förutse, huru det under den närmaste framtiden
komme att gestalta sig med avseende å priset på foder, materialier m. m.
samt i fråga om arbetslöner, varförutom det knappast läte sig göra att
ett och ett hälft år i förväg binda sig ytterligare fem år under de villkor
gällande skjutsstadga innehölle. Med den lydelse, som givits åt § 40 i
skjutsstadgan, kunde de sålunda gjorda framställningarna givetvis icke av
länsstyrelsen tillmötesgås, och fråga kan vara, om ens Kungl. Maj:t äger
befogenhet att utan riksdagens samtycke dispensera från föreskrifterna i
sistberörda lagrum. Auktionerna ägde alltså i vanlig ordning rum, men
resultatet av desamma blev på sätt framgår av bifogade utdrag av
Bihang till riksdagens protokoll 1918. 4 samt. 5 käft. (Nr 1213). 1

2

Motioner i Andra kammaren, Nr 12.

Hallands läns landstings protokoll för den 19 september 1917 att beträffande
ett icke obetydligt antal skjutsanstalter intet som helst anbud
avgavs och att i fråga om länets övriga skjutsanstalter de avgivna anbuden
satts så högt, att landstinget icke ansett sig kunna skäligen antaga något
av dem. Hya entreprenadauktioner torde alltså under innevarande år
komma att hållas, men därest entreprenadperioden antingen skall bibehållas
oförändrad eller ock möjligen nedsättas till tre år, torde anledning knappast
vara för handen till antagande, att de nya auktionerna skola medföra
gynnsammare resultat. Följden härav åter torde bliva den, att vissa skjutsanstalter,
ehuru för den allmänna samfärdseln av ganska stor vikt, måste
indragas och att landstinget för de övriga skjutsanstalterna i länet måste
ikläda sig utgifter, som icke stå i skäligt förhållande till samma skjutsanstalters
nytta. Helt annorlunda torde förhållandet ställa sig, om laga möjlighet
funnes för lvungl. Maj:t eller vederbörande länsstyrelse att inskränka entreprenadtiden
till eu period av allenast ett kalenderår. Så ovissa som förhållandena
för det närvarande äro, innebär det givetvis för en skjutsentreprenör
eu mycket stor risk att för en följd av år framåt emot eu på förhand
bestämd gottgörelse ikläda sig de skyldigheter, som äro förbundna med en
skjutsentreprenad. För ett år låter det sig göra att med någon grad av
sannolikhet beräkna de möjliga prisfluktuationerna å de förnödenheter, av
vilka eu entreprenör är beroende, men knappast längre, och det måste
därför ligga synnerligen nära till hands, att eu entreprenör, för att skydda
sig för ekonomisk förlust, sätter sina anbud väsentligt högre än vad förhållandena
i och för sig skulle betinga. Det torde därför kunna antagas,
att med en kortare entreprenadtid vederbörande entreprenörer i någon
mån skulle sänka sina anspråk. Att dessa med nu rådande prisförhållanden
och de svårigheter i övrigt, som tidsläget medfört - exempelvis den
bristande tillgången å foder måste bliva höga nog, ligger i öppen dag.
Men just ur denna synpunkt torde det böra anses såsom ett önskemål, att
landstingen vid bestämmandet av entreprenadbidragen icke behöva binda
sig för längre tid än som är oundgängligen nödvändigt. Ty den möjligheten
kan ju icke vara utesluten, att efter något års förlopp förhållandena
så ändrat sig till det bättre, att skjutsentreprenader kunna åstadkommas
på helt andra och billigare villkor än vad nu är förhållandet.

Då det således både ur allmänhetens synpunkt, att skjutsanstalter
icke onödigtvis indragas, ur entreprenörernas intresse att icke behöva
ikläda sig allt för stora ekonomiska risker och ur den skattdragande. befolkningens
intresse att icke få vidkännas allt för stora utgifter för skjuts -

Motioner i Andra hammaren, Nr 12.

3

väsendet, är av stor vikt, att möjlighet finnes till ytterligare inskränkning
av entreprenadtiden, våga vi vördsamt hemställa,

att riksdagen behagade för sin del antaga följande
ändrade lydelse av § 38 i gällande skjutsstadga:

» Entreprenadtiden skall i allmänhet omfatta en
period av fem kalenderår. Konungens befallningshavande
äga dock, om så anses lämpligare, inskränka perioden
till minst ett år. 1 varje fall skall emellertid perioden
utlöpa vid samma tidpunkt för alla skjutsanstalter inom
ett och samma län.

Huru i visst fall entreprenadperioden må avse
kortare tid än nu är sagt, stadgas i § 49.»

Slutligen hemställa vi, att, för den händelse riksdagen
bifaller denna vår motion, riksdagen jämväl
måtte för sin del fatta beslut om sådana ändringar i
§§ 40 och 56 av skjutsstadgan, som av den ifrågasatta
ändringen i § 38 av samma stadga nödvändiggöras.

Stockholm den 19 januari 1918.

A. Henrikson. Anders Elisson. Arthur Gustafson

i Kasenberg.

Karl Kahlström. Nils Svensson. S. Welin.

Swen Persson

i Fri torp.

4

Motioner i Andra kammaren, Nr lä.

Bilaga 1,

Utdrag av protokoll, hållet vid Hallands läns femtiofemte lagtima landstings
sammanträde i Halmstad den 19 september 1917.

* § 139.

Konungens befallningshavande hade i skrivelse den 24 augusti 1917 överlämnat
protokollen angående de auktioner, som under innevarande år hållits för
upplåtande på entreprenad av skjutsningen och i förening därmed av gästgiverieller
stationshållningen vid skjutsanstalterna inom länet under åren 19191923.

Landstingets sjätte utskott hade i ärendet avgivit det yttrande, som innehålles
i följande:

»Utdrag av protokollet, hållet hos Hallands läns landstings sjätte utskott
i Halmstad den 18 september 1917.

Konungens befallningshavande i länet hade med skrivelse av den 24 nästlidne
augusti bland annat för det ändamål, varom förmältes i § 44 av Kungl.
stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911, dels till landstinget överlämnat
protokollen rörande de skjutsentreprenadauktioner, som hållits beträffande Edenberga
och Hishults gästgiverier, Skottorps skjutsstation, Veinge, Eldsberga och
Getinge skjutsstationer, Sjönevads, Slöinge, Krogsereds, Morups, Ljungby, Köinge,
Normanstorps, Gunnarps, Fastarps, Rolfstorps, Åsbro, Backa och Åsa gästgiverier,
Fjärås skjutsstation samt Falkenbergs, Varbergs och Kungsbacka gästgiverier,
vid vilka auktioner av Konungens befallningshavande godkända anbud
å skjutsningens övertagande avgivits, dels ock anmält, att i fråga om Ekebränna,
Knäreds, Sjögårdens, Breareds, Kvibille och Oskarströms gästgiverier, Skällareds
skjutsstation, Halmstads skjutsstation och Laholms gästgiveri vid de skjutsentreprenadauktioner,
som under innevarande år hållits, icke avgivits något som helst anbud
samt att Konungens befallningshavande genom utslag den 25 juli 1917 förordnat,
att gästgiveriet i Normanstorp skulle från och med den 1 januari 1919 indragas.

Utskottet, till vilket ärendet för yttrande remitterats, beslöt i anledning
härav anföra följande.

De bidrag, som för nästa entreprenadperiod av vederbörande anbudsgivare
fordrats och över vilka tablå härhos fogas, synes utskottet vara i förhållande till
nu utgående entreprenadbidrag synnerligen höga och enligt utskottets åsikt
högre än att desamma kunna av landstinget skäligen antagas. Anledningen till
att så höga bidrag fordrats torde enligt utskottets förmenande bland annat och
måhända huvudsakligen ligga däri, att anbudsgivarne på grund av rådande
ovissa förhållanden ansett det omöjligt att så långt i förväg med någon grad av
säkerhet bedöma, huru omständigheterna för perioden 19191923 kunde gestalta
sig, och för den skull, i syfte att skydda sig för ekonomisk risk, ansett sig böra
begära avsevärt högre bidrag än vad förhållandena i och för sig föranledde till.
Det synes därför icke förmätet att antaga, att vid förnyade entreprenadauktioner
beträffande åtskilliga skjutsanstalter i länet lägre anbud skulle kunna erhållas

5

Motioner i Andra kammaren, Nr 12.

iiii de nu avgivna, och detta så mycket mera som, för den händelse utskottets
i annat sammanhang avgivna förslag om framställning till Kungl. Maj:t om
höjning av maxirailegan även för tiden efter löpande entreprenadperiods utgång
vinner landstingets bifall, vederbörande anbudsgivare vid avgivande av sina
anbud kunna räkna med sannolikheten eller åtminstone möjligheten av en förhöjd
maximilega. I fråga åter om de skjutsanstalter, vid vilka förhöjda anbud
icke avgivas, står det ju alltid 1918 års landsting öppet antingen, för den händelse
skjutsanstalten med hänsyn till antalet utgångna hästar eller eljest kan
anses mindre behövlig, att besluta om anstaltens indragning eller ock, därest
skjutsanstalten väl måste såsom sådan bibehållas, men dess nytta icke kan anses
motsvara storleken av det fordrade entreprenadbidraget, att jämlikt §§ 14 och
44 i gällande skjutsstadga medgiva höjning av skjutsersättningen utöver maximilegan.

I anslutning härtill får utskottet föreslå:

att landstinget icke för det närvarande måtte anvisa entreprenadbidrag åt
någon av länets skjutsanstalter;

samt att landstinget måtte besluta, att hos Konungens befallningshavande
i länet hemställa om föranstaltande av nya entreprenadauktioner i fråga om
samtliga länets skjutsanstalter, beträffande vilka beslut om anstalternas indragning
med nästa entreprenadperiods början icke av Konungens befallningshavande
fattats.

På Utskottets vägnar:
A. Henrikson.»

Den i utskottets yttrande omförmälda tablå hade följande lydelse:

»lalla över de vid 1917 års entreprenadauktioner i Hallands län avgivna anbud.

Skjutsaustaltens namn. Avgivet anbud.

Skottorps skjutsstation.............................. 800 kr.

Edenberga gästgiveri .............................. 1.000 »

Hishults > 1.000 »

Yeinge skjutsstation................................. 2.000 »

Elds berga » 900 »

Getinge » 750 »

Sjönevads gästgiveri .............................. 730 »

Slöinge » 750 »

Krogsereds » 1.000 »

Morups » 1.000 »

Ljungby » 600 »

Köinge » 1.500 »

Normanstorps » 900 »

Gunnarps » 1.200 »

Fastarps » 2.000 »

Rolfstorps » 2.000 »

Nn utgående
entreprenadbidrag.

400 kr.

500 »

500 »

400 »

450 »

200 »

350 »

200 »

300 »

350 »

350 »

350 >

200 »

300 »

300 »

150 »

6

Motioner i Andra hammaren, Nr 12.

Skjutsanstaltens namn.

O *

Asbro gästgiveri ...............

Backa » ...............

Åsa » ...............

Fjärås skjutsstation............

Falkenbergs gästgiveri.........

Varbergs » .........

Kungsbacka » .........

Ekebränna » .........

Kuäreds » .........

Sjögårdens » .........

Breareds » ........

Kvibille » .........

Oskarströins » ........

Skällareds skjutsstation .....

Halmstads » ......

Laholms gästgiveri ............

Avgivet anbud.

500 »

540 »

600 »

1.200 »

400 »

400 »
1.000 »
Intet anbud
» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

Nu utgående
entreprenadbidrag.

250 »

350 »

350 »

800 *

200 »

200 »

250 »

400 »

425 »

350 »

200 »

150 »

200 i

75 »

380 »

300 »

Tablåns riktighet bestyrkes
På Hallands läns landstings sjätte utskotts vägnar:

A. Henrikson.

Ordförande.

Efter föredragning härav blev vad utskottet sålunda hemställt av landstinget
bifallet.

I sammanhang- härmed beslöt landstinget att hos Konungens befallningshavande
göra framställning, huruvida icke KonuDgeus befallningshavande kunde
vidtaga sådana åtgärder, eventuellt genom hemställan hos Kungl. Maj:t, att de
nya skjutsentreprenadauktionerna, som med anledning av landstingets ovannämnda
beslut skulle hållas, kunde utlysas att avse en entreprenadperiod av
allenast ett år, enär det nuvarande tidsläget medförde svårigheter för eventuella
spekulanter att utfästa sig för åtaganden, avseende så långa tidsperioder som
tre eller fem år, såsom i kungl. stadgan om skjutsväsendet föreskreves.

In fidein:

Birger Carlberg.

Bilaga 2.

Utdrag av protokoll hållet hos Konungens befallningshavande i Hallands
län å landskansliet den 26 maj 1917.

§ 1. Uti särskilda till länsstyrelsen inkomna skrifter anförde L. A. Jacobson
i Oskarström, Edvin Nilsson i Laholm, Hanna Nilsson i Falkenberg, Johan

Motioner i Andra kammaren, Nr 12.

7

Bertilssou i Rolvstorp, Herman Nilsson i Skottorp, G. W. Johansson i Varberg,
Georg Crafoord i Ljungby, Gustaf Gustafsson i Hishult, C. J. Streling i Krogsered,
Anders Nilsson i Fastarp, Adolf Nilsson i Morup, K. J. Svensson i Veinge,
Nikolaus Andersson i Torup, Gustaf Nilsson i Breared, P. J. Svensson i Gunnarp
och Nils Carlsson i Sjönevad huvudsakligen följande. På grund av de
synnerligen stora »besvärligheter», vilka voro rådande, och då det vore omöjligt
att förutse, huru det under den närmaste framtiden komme att gestalta sig med
avseende å priser på foder, materialier m. m. samt beträffande löner, vore det
önskligt, att de nu utlysta auktionerna å skjutshållningen för åren 19191923
uppskötes till nästkommande år. Det vore för övrigt omöjligt att ett och ett
hälft år i förväg binda sig på ytterligare fem år eller till den 1 januari 1924
under de villkor, gällande skjutsstadga innehölle.

Vid föredragning av de sålunda gjorda framställningarna fann Konungens
befallningshavande, enär det jämlikt § 40 i kungl. stadgan om skjutsväsendet
den 22 juni 1911 ålåge Konungens befallningshavande föranstalta därom, att
entreprenadauktioner för länets skjutsanstalter hölles inom utgången av maj
månad året före det, med''vilket den löpande entreprenadperioden, 19141918,
ginge till ända, samma framställningar icke kunna till någon Konungens befallningshavandes
åtgärd föranleda.

Som ovan.

In fidem:

V. E. von der Lanclcen.

Rätt avskrivet, betygas.

Ex officio:

Magnus Herrlin.