Motioner i Andra kammar en, Nr 482

Motion 1918:482 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra kammar en, Nr 482.

1

Nr 482.

Av herrar Holmdah.1 och Röing, i anledning av Kungl. Maj.ts
proposition, nr 445, angående tillfällig lönereglering för
tjänstemän vid postsparbanken.

Uti en den 18 maj 1918 dagtecknad motion, nr 463, har herr
Thore m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, hemställt
dels att riksdagen måtte bifalla vad i propositionen föreslagits
beträffande avlöningsförhöjning för tjänstemän av lägst postexpeditörs
grad med den ändring, att avlöningsbeloppen för dessa tjänstemän
fastställas på sätt en i motionen intagen tabell närmare utvisar,
dels ock att avlöningsregleringen för tjänstemän vid postverket av såväl
högre som lägre grad fastställes att träda i kraft från och med den
1 juli 1918.

Då, såsom bekant, överensstämmelse i avlöningshänseende rått och
är avsedd att råda mellan befattningshavare vid postverket och postsparbanken
samt vid sådant förhållande den ändring i Kungl. Maj:ts
proposition, nr 382, som av ovannämnda motionärer föreslagits, bör,
därest den av riksdagen bifalles, föranleda en motsvarande ändring i
Kungl. Maj:ts proposition, nr 445, ang. tillfällig lönereglering för tjänstemän
vid postsparbanken, får jag i anledning av sagda proposition och
under åberopande av de skäl, som i herr Thores m. fl. motion anförts,
hemställa,

att riksdagen måtte bifalla vad i propositionen nr
445 föreslagits beträffande avlöningsförhöjning för
tjänstemän vid postsparbanken av lägst kontorsskrivares
grad med den ändring, att avlöningsbeloppen
för dessa tjänstemän fastställas på sätt den i herr
Thores m. fl. motion, nr 463, intagna tabellen närmare
utvisar, samt

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 4 saml. 214 käft. (Nr 482.)

1

2

Motioner i Andra hammaren, Nr 482.

att avlöningsregleringen för tjänstemän vid postsparbanken
av såväl högre som lägre grad fastställes
att träda i kraft från och med den 1 juli 1918.

Stockholm den 31 maj 1918.

Otto Holmdahl.

Erik Röing.

Stockholm, K. B. Boströms Boktryckeri, 1918.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.