Motioner i Andra kammaren, AV 59

Motion 1918:59 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, AV 59.

h

Nr 59.

Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. Maj ds proposition,
nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i
vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet
den 21 mars 1862 m. m.

Undei nr 44 väcktes i andra kammaren vid arets lagtima riksdag
motion om att riksdagen ville hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning
och förslag i syfte, att i förordningarna om kommunalstyrelse i stad, om
landsting och om kommunalfullmäktige bestämmelser införas därom, att
alla val, där två eller flera personer skola utses, måtte ske proportionellt.

Denna motion blev av konstitutionsutskottet tillstyrkt i dess utlåtande
nr 19.

Under hänvisning till ovanstående motions motivering och konstitutionsutskottets
ovanberörda utlåtande får jag vördsamt hemställa,

att riksdagen ville i samband med behandlingen
av Kungl. Majrts proposition nr 34 i samtliga därstädes
upptagna 7 lagförslag införa bestämmelser därom, att
vid alla inom kommunala representationer förekommande
val dessa skola ske proportionellt, därest sådant
av visst antal väljande äskas.

Stockholm den 3 december 1918.

Bernhard Nilsson.