Motioner i Andra kammaren, nr 1139 år 1967

Motion 1967:1139 Andra kammaren - höst

Andra kammaren - höst

10

Motioner i Andra kammaren, nr 1139 år 1967

Nr 1139

Av herrar Krönmark och Åkerlind, i anledning av Kungl. May.ts
''proposition nr 166, med förslag till förordning om ändring
i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr
6^8) såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning,
m. m.

I anledning av Kungl. Maj :ts proposition 196.7: 166 bör uppmärksammas
ett förslag till ändrad lydelse av 58 § av vägtrafikförordningen. Enligt förslaget
skall i paragrafens första stycke intas en föreskrift om att aggregat
för varmhållning av fordon genom tomgångskörning inte får användas inom
tättbebyggt område.

Anledningen till att denna föreskrift tillkommit synes vara att genom
inskränkningar i rätten att köra bilmotorer på tomgång söka påverka luftsammansättningar
i gynnsam riktning. Dessutom anses aggregaten för
varmhållning av fordon orsaka bullerstörningar.

Eftersom det inte föreligger tillräckligt utförliga undersökningsresultat
om aggregatens skadeverkningar synes det vanskligt att helt förbjuda innehav
och försäljning av sådana. Med tanke på att det är fråga om ansenliga
summor som framställaren av aggregaten investerat i detta projekt är
det av vikt att en ingående undersökning föregår ett bestämt ställningstagande.
Under alla omständigheter bör de konsumenter, som redan inköpt
ett aggregat för varmhållning, ges dispens för fortsatt innehav.

Med anledning av vad ovan anförts hemställes,

att riksdagen med avslag på Kungl. Maj:ts förslag om
ändrad lydelse av 58 § VTF måtte besluta att i skrivelse till
Kungl. Maj :t hemställa om en skyndsam utredning om de
eventuella skadeverkningar aggregat för varmhållning kan
medföra, samt

att riksdagen, därest yrkandet ovan inte skulle bifallas,
i skrivelse till Kungl. Maj :t måtte uttala att dispens medgives
för aggregat som monterats in före förbudets ikraftträdande.

Stockholm den 28 november 1967

Eric Krönmark (h)

Allan Åkerlind (h)