Motioner i Andra kammaren, Nr 41)

Motion 1918:49 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 41).

1

Nr 49.

Av herrar Moberger och BcilgtSSOU, i anledning av Kung!.

Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till lag om ändrad
lydelse i vissa delar av förordningen om kommun al styr vise
på landet den 21 mars 1862 m. m.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 34 med förslag till ändrad lydelse
i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21
mars 1862 in. in. föreslås i § 27 av lagen för kommunalstyrelse på landet,
att införandet av kommunalfullmäktige skall bli obligatoriskt för kommuner
med över 3,000 invånare, under det att mindre kommuner medgivas
att med enkel röstövervikt införa en dylik anordning. I jämförelse med
motsvarande stadgande i kungl. propositionen nr 290 vid årets lagtima
riksdag innebär detta förslag ett erkännansvärt steg framåt mot utvidgande
av det representativa systemet i vår kommunalförvaltning. Erfarenheten
visar oförtydbart, att kommunalstämmoinstitutionen med dess
växlande och oberäkneliga majoriteter är ett synnerligen dåligt uttryck
för den verkliga folkmajoriteten inom kommunen, liksom den i många
fall äventyrar en sund och planmässig kommunalförvaltning. Största
delen av eu kommuns röstägande medlemmar är ofta nog, praktiskt sett,
urstandsatt att vare sig direkt eller indirekt deltaga i kommunalstämmans
avgöranden. Detta kommer i ännu högre grad att bli fallet, sedan
röstberättigad mans hustru också erhållit kommunal rösträtt. De kommunala
uppgifternas allt mer skiftande och invecklade beskaffenhet gör
det likaledes önskvärt att i vidsträckt grad använda det representativa
systemet för dessa frågors behandling. Då det nu gäller en länge eftersträvad
och grundlig demokratisering av vårt kommunala liv, är det av
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 4 samt 18 käft. {Nr 49BO.) 1

2 Motioner i Andra kammaren, Nr 4!).

vikt att ej blott få demokrati utan framför allt en vederhäftig demokrati.

De skäl, som härovan åberopats för införande av kommunalfullmäktigeinstitutionen,
synas i full utsträckning gälla även för kommuner
med ett betydligt mindre invånarantal än 3,000. Vill man ej gå så
långt, som att ålägga alla kommuner att införa kommunalfullmäktige,
vilket den allmänna meningen ännu torde reagera mot och som beträffande
de minsta kommunerna knappast kan sägas vara av behovet påkallat,
synes 1,500 invånare vara en lämplig gräns. Yi vilja således
föreslå, att kommunalfullmäktige skola införas i alla kommuner med mer
än 1,500 invånare.

T samband med frågan om ändring av § 27 i förordningen om
kommunalstyrelse på landet bör även upptagas spörsmålet, om ej en
utvidgning av kommunalfullmäktiges befogenhet kan anses påkallad.
Enligt § 35 i nämnda förordning få bl. a. följande ärenden ej av kommunalfullmäktige
upptagas nämligen:

1) påläggande av avgifter, som fordra uttaxering för längre tid
än fem ar;

2) upptagande av lån, då beslut därom är av beskaffenhet att
skola jämlikt § 73 underställas Kungl. Maj:ts nådiga prövning och fastställelse.

Bestämmelserna utgöra mom. b) och c) i nämnda paragraf.

Att undantaga de båda nämnda grupperna av ärenden från kommunalfullmäktiges
behandling synes knappast motiverat. De äro tvärtom
av den ingripande ekonomiska betydelse, att de väl behöva den mera
ingående och kompetenta prövning, som kommunalfullmäktige kunna
beräknas lämna framför kommunalstämman. Häruti ändras intet därav,
att dessa beslut skola underställas vederbörlig fastställelse. Genom dessa
inskränkningar i kommunalfullmäktiges befogenhet får denna institution
sig påtryckt en mindervärdighetsstämpel, som ej är önskvärd. Det är
också känt, att kommunernas hittills ofta visade obenägenhet att införa
kommunalfullmäktige mången gång bottnat däri, att så många ärenden
förbehållits kommunalstämmans avgörande. Man har menat, att då kommunalstämman
i alla fall skall avgöra en hel del ärenden, kan den lika
väl få behandla alla. Vi anse därför lämpligt, att mom. b) och c) i §
35 utgå.

På grund av vad vi sålunda anfört, få vi vördsamt hemställa,

att riksdagen måtte besluta sådan ändring i
Kungl. Maj:ts proposition nr 34, att § 27 i förord -

Motioner i Andra kammaren, Nr 40.

3

ningen om kommunalstyrelse -på landet får följande
lydelse:

§ 27.

Mom. 1. I kommun med övex- 1,500 invånare
skall, med de villkor och undantag här nedan sägs,
den kommunen i kommunala angelägenheter tillkommande
beslutanderätt uppdragas åt kommunalfullmäktige.

Mom. 2. Vill kommun med 1,500 invånare eller
därunder åt fullmäktige överlåta beslutanderätt, som
i mom 1 avses, må sådant vara tillåtet.

Förslag om upphävande av sådant beslut må
icke väckas förrän fem år efter beslutets fattande.

Beslut i omförmälda frågor skall hos Konungens
befallningshavande ofördröjligen anmälas.

Vi få vidare hemställa, att i § 35 företages den
förändringen, att mom. b) och c) utgå.

Stockholm den 27 november 1918.

E. Moberger. Sv. Bengtsson

i Norup.