Motioner i Andra kammaren, Nr 447

Motion 1918:447 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 447.

I

Nr 447.

Av hevr NilssOIl i Kristianstad, i anledning av Kunyl. Maj;ts
proposition, nr Stil, ''angående tillfällig löneförbättring åt
viss personal vid armén.

Med anledning av den kungl. propositionen angående tillfällig löneförbättring
åt viss personal vid armén (nr 361) får jag härmed framföra
följande motion:

Före 1907 erhöllo tyghantverkarna vid artilleriets tygstater lön 900
kr., inkvarterings- och servisbidrag 240 kr.; därtill erhöllo de timpenning
för eftermiddagsarbete. Enär detta var högst varierande på olika tygstationer,
beroende på arbetstillgången, blev årsinkomsten väsentligt olika.

Dessa löner reglerades år 1907 av därtill kallade sakkunniga och i
enlighet med detta utlåtande fastställde 1908 års riksdag löneförmånerna
för tyghantverkare till samma belopp som det, vilket utgår till sergeant
av 1 klass, dock med den skillnad, att tyghantverkarne blevo tilldelade
2:ne ålderstillägg å lönen ä 150 kr., vardera efter resp. 5 och 10 års
väl vitsordad tjänst. Tygskrivarne hade redan vid 1902 års riksdag fått sina
löneförmåner fastställda till det belopp, som utgick till sergeant av 1 klass;
därtill erhöllo de ett ålderstillägg ä 300 kr. efter 5 års väl vitsordad tjänst.

Yid nu avlämnade kungl. proposition bliva dessa båda civilmilitära
tjänstegrupper mindre väl tillgodosedda än vad motsvarande militära tjänsteutövare
bliva. Då jag anser, att dessa civilmilitära tjänsteutövare äro för
staten lika så välbehövliga som de rent militära, vill jag föreslå, att till
dessa skall utgå tillfällig löneförbättring till samma belopp som det vilket
är föreslaget att tilldelas sergeant av 1 klass, nämligen 1,100 kr. och
att detta måtte utgå efter nedanstående procentberäkning och tjänstetid.

För den som varit i tjänst i 3 år 45 % förhöjning............ 850 kr.

» » » » » » » 6 » 50 fo » ............ 950 »

» » » » » » » 9 »> 60 fo » ............ 1,100 »

Bihang till riksdagens protokoll 1918. ésaml. 200 käft. (Nr 447449.) 1

2

Motioner i Andra kammaren, Nr 447.

Dessa siffror äro avrundade till närmast lägre femtiotal kronor.

Genom denna procentberäkning skulle full rättvisa åstadkommas för
dessa tjänstegrupper.

Med anledning av det anförda får jag alltså vördsamt hemställa,

att riksdagen måtte besluta att tillfällig löneförbättring
tilldelas tygskrivare och tyghantverkare vid
artilleriets fabriker och tyganstalter efter ovan anförda
beräkningsgrunder, så att de bliva lika tillgodosedda
med dem likställda sergeanter av 1 klass.

Stockholm den 15 maj 1918.

(rust. Nilsson
Kristianstad.