Motioner i Andra kammaren, Nr 44It

Motion 1918:449 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 44It.

Nr 449.

Av herr AndersSOll i Grimbo, i anledning av Kungl.
Majds proposition, nr AGA, med förslag till förordning
om ändrad lydelse av 17 § G mom. i förordningen den
14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m.

Genom Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen, nr 363, kar föreslagits
sådan ändrad lydelse, av 17 § 5 mom. i kungl. förordningen den
14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, att detaljhandel med
rusdrycker icke må inom något län upplåtas till större antal bolag än
som motsvarar ett bolag för varje påbörjat femtiotusental av länets folkmängd
och i intet fall till flere bolag än som under år 1918 inom länet
utövade rättigheter till detaljhandel med brännvin.

Den sålunda föreslagna ändringen i nämnda förordning skulle medföra,
dels att upplåtande av rätt till detaljhandel med rusdrycker åt nya
bolag icke kan äga rum, och dels att åtskilliga sedan lång tid existerande
försäljningsbolag förhindras att fortsätta sin rörelse.

Även om det finge anses föreligga skäl för hindrande av uppkomsten
av nya bolag och för indragning av något enstaka, på sista tiden uppkommet,
bolag med obetydlig omsättning, förefinnes förvisso intet som
helst fog för indragning av bolag, som i ett flertal år bedrivit sin verksamhet
och som haft en stor kundkrets. En indragning av dylika bolag,
vilkas uppkomst föranletts av ett ökat välstånd i orten, av en livligare
verksamhet inom handel och näringar jämte avlägsenhet till plats, där
detaljhandel med spirituösa bedrivits, är så mycket mera obefogad, som
enligt den sistlidet år antagna förordningen angående försäljning av rusdrycker
efter den 1 januari 1919 utminutering av vin och Öl icke får
äga rum annorstädes än där sådant bolag finnes.

Därjämte är den i propositionen uppställda grunden, enligt vilken
antalet försäljningsbolag skall bestämmas, nämligen efter storleken av folkmängden
inom länet i dess helhet, oriktig och orättvis. I ett län, där
det finnes en stor stad, som tillika med de på ett par mils avstånd

(5

Motioner i Andra kammaren, Nr 44!).

därom kring belägna socknarna inrymmer hälften av länets hela folkmängd,
föreligger förvisso icke behov av proportionsvis lika många försäljningsbolag
som i ett län med invånarne mera jämnt fördelade över länets hela
område. Till åskådliggörande härav kan göras en jämförelse emellan Göteborgs
och Bohus län samt Skaraborgs län. Inom det förra länet, som
har en areal av omkring 5,000 kvadratkilometer och en folkmängd av
omkring 416,000 invånare, bor mer än halva invånareantalet i staden
Göteborg jämte det däromkring belägna fögderiet, och i sagda län förefinnes
förvisso ej något behov'' av flera försäljningsbolag än de nuvarande
eller ett i en var av städerna Göteborg, Kungälv, Marstrand, Uddevalla, Lysekil
och Strömstad eller således ungefär ett bolag för varje 70,000-tal av
länets folkmängd. I Skaraborgs län åter med en areal av omkring 8,500
kvadratkilometer och en folkmängd av omkring 242,000 invånare, jämnt
fördelade över länets hela område, ställa sig förhållandena helt annorlunda.
Inom sistnämnda län finnas endast mindre städer och dessa äro jämte
köpingarna inom länet tämligen jämnt spridda över länsområdet. I länet
finnas sedan flera år tillbaka åtta försäljningsbolag, nämligen i städerna
Mariestad, Lidköping, Skövde, Skara, Falköping och Hjo samt köpingarna
Vara och Grästorp. Enligt Kungl. Maj:ts proposition skulle antalet försäljningsbolag
nedsättas till fem, och härigenom skulle för befolkningen
inom stora delar av länet inköp av spirituösa samt av vin och öl bliva
förenat med stora kostnader och besvär. Om en dylik nedsättning skulle
äga rum, komma antagligen städerna Mariestad, Lidköping, Skövde, Skara
och Falköping att få behålla sina bolag samt indragning ske av försäljningsbolagen
i Vara, Hjo och Grästorp. Olämpligheten av en sådan anordning
träder särskilt i (lagen, i vad den avser indragning av bolaget i Tara.
Detta bolag, som existerat i över tjugu år, har haft större omsättning än

bolaget i Skara, och nettovinsten av rörelsen har under åren 1912_1916

varierat emellan 60,000 och 100,000 kronor. Vara köping är ett livligt
handelssamhälle, där befolkningen inom västra delen av länet haft sina affärer,
och en stor del av denna befolkning har lång väg till närmaste stad.

Det visar sålunda, att storleken av ett läns folkmängd i och för sig
ej bär vara avgörande, då det gäller att bestämma antalet rusdrycksförsäljningsbolag
inom länet. Det torde vara riktigare, att särskilt för varje
län bestämma antalet bolag efter det med hänsyn till länets areal, befolkningens
utbredning inom länet jämte andra dylika omständigheter där
förefintliga behovet, och detta behov torde i allmänhet kunna anses åskådlig.
! 01t genom siffran å de försäljningsbolag, som faktiskt under en längre
tid varit i verksamhet inom länet.

Motioner i Andra kammaren, Nr 440.

7

På grund härav får jag liemslälla,

att riksdagen mätte, med avslag å Kung], Maj:ts
proposition nr 363, besluta följande ändrade lydelse av
17 § 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående
försäljning av rusdrycker:

»Har ansökning blivit avstyrkt av stadsfullmäktige
eller kommunalstämma inom den kommun, där
försäljningen är avsedd att äga ruin, må densamma ej
bifallas. Rätt till detaljhandel må icke inom något län
upplåtas till större antal bolag än som motsvarar ett
bolag för varje påbörjat femtiotusental av länets folkmängd
vid utgången av året före det, under vilket ansökan
om dylik rätt senast bort ingivas; dock äger Konungens
befältning skärande upplåta dylik rätt till bolag,
som under de närmaste fem åren före den 1 januari
1918 utövat rättighet till detaljhandel med brännvin, ändå
att härigenom antalet försäljningsbolag inom länet komme
att överstiga ett för varje .påbörjat femtiotusental av
folkmängden i länet. Medgiver Konungens befallningshavande
upplåtande av rätt till detaljhandel, må försäljningsställenas
antal ej sättas högre än det av stadsfullmäktige
eller kommunalstämman tillstyrkta. Konungens
befallningshavande skall därjämte vid upplåtelsen
föreskriva de inskränkningar med hänsyn till försäljningsställenas
förläggning och rörelsens bedrivande,
som blivit av stadsfullmäktige eller kommunalstämman
föreslagna, såvida beslutet om samma inskränkningar
icke finnes stå i strid med allmän lag eller författning
eller annorledes överskrida deras befogenhet, som fattat
detsamma.

Stockholm den 14 maj 1918.

Herman Andersson.

I motionens syfte instämma:

A. Henrikson. Swen Persson,

Fritorp.

Anders Elisson. Pehr Aug. Andersson.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.