Motioner i Andra kammaren, Nr 479

Motion 1918:479 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 479.

13

Nr 479.

Av herr Nilsson i Landeryd, i anledning av Kungl. May.ts proposition,
nr 443, angående försäljning av vissa kronoegendomar
och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar.

Vid arrendeuppskattningen för förnyad utarrendering av 1 mantal
Bredaryd nr 8 Torp och Va mantal Bredaryd nr 4 Norregård i Bredaryds
socken av Jönköpings län framställdes förslag av bland andra
nuvarande arrendatorerna av lägenheterna Liatorp, Jonsbo, Bäckanäs,
Götsbo och Husbacka att få var för sig inköpa dessa lägenheter. Dessa
ansökningar tillstyrktes av uppskattningsmännen men avstyrktes, vad
de fyra sistnämnda beträffar, av jägmästaren och överjägmästaren, under
framhållande av att å lägenheterna funnes mycken värdefull skog och
att egendomens utägoareal komme att avsevärt minskas, samt att egendomens
yttergränser, som nu äro raka, skulle bli försämrade genom
försäljningen, och slutligen därför att områdena behövdes för att säkerställa
arbetskraft för skötseln av gården och skogen. I Kungl. Maj:ts
proposition nr 443 om försäljning av vissa andra lägenheter från bostället
äro dessa icke medtagna.

Emot dessa skäl vill jag framhålla, att å vardera lägenheten icke
finnes mera skog än till husbehov varför här icke avses spekulation
med utsikt till vinst på skogsförsäljning; att den jämförelsevis stora
arealen till allra största delen består av mossar, som för staten hava
relativt ringa värde, men som redan till stor del äro uppodlade av
lägenhetsinnehavarne, och vilken odling med all säkerhet kommer att
fortsättas, om de få förvärva lägenheterna med äganderätt; att boställets
gränser visserligen bliva mera oregelbundna än vad nu är fallet genom
försäljning av dessa lägenheter, men denna olägenhet uppväges till fullo

14

Motioner i Andra kammaren, Nr 479.

därav, att sedan lägenheterna avsöndrats ägarna på grund av gällande
förordning äro skyldiga att ensamt hålla hägnader kring desamma. Vad
slutligen frågan om arbetskraft för boställets behov beträffar, så komma
lägenheterna under alla förhållanden att för framtiden vara bebodda,
och någon direkt skyldighet för arrendatorerna att utföra arbete å
bostället föreligger icke. Trakten är dessutom tätt bebyggd, så att
någon ändring i tillgången på arbetsfolk kommer icke att uppstå genom
försäljning av dessa lägenheter. Vad slutligen lägenheten Liatorp angår,
har kungl. domänstyrelsen avstyrkt försäljning av denna lägenhet på
den grund att densamma, som är belägen nära järnvägsstationen, endast
är uppskattad till 600 kronor per hektar, då tomter i Bredaryd äro
försålda till väsentligt högre pris. I anledning härav vill jag framhålla,
att lägenheten Liatorp består till allra största delen av mossjord, och
finnes endast den fastmark, varå husen äro belägna, samt en liten intillvarande
sandkulle, varför någon upplåtelse av tomter från detta område
icke gärna kan komma i fråga.

Till sist förtjänar framhållas, att husen å samtliga dessa lägenheter
ägas av arrendatorerna, varför de starkaste billighetsskäl tala för,
att de, då en ny arrendeperiod inträder, få friköpa jorden till egnahem.

Utom vad ovan framhållits, tillåter jag mig åberopa bilagda intyg,
vilket är utfärdat av fullt trovärdiga personer.

På grund av vad sålunda framhållits, tillåter jag mig vördsamt
hemställa,

att riksdagen måtte besluta, att ovannämnda
fem lägenheter måtte försäljas i enlighet med uppskattningsmännens
förslag, samt i övrigt på de villkor
som i Kungl. Maj:ts förslag finnas angivna beträffande
20 till försäljning föreslagna lägenheter.

Stockholm den 28 maj 1918.

Bernhard Nilsson.

Motioner i Andra kammaren, Nr 47U.

15

tillaga.

Angående de till militiebostället Bredaryd Torp och Norregård i Bredaryds
socken hörande lägenheterna Liatorp, Jonsbo, Husbacka, Bäckanäs och Jösbo (Götsbo),
beträffande vilka lägenheter vederbörande skogsmyndigheter avstyrkt försäljning till
de respektive innehavarna, lämnas härmed följande upplysningar:

Lägenheten Liatorp. Vederbörande myndigheter framhålla, att lägenheten har
ett sådant läge vid järnvägsstationen, att den icke bör försäljas till jordbruk, utan
bör upplåtas till bostadslägenheter.

Häremot kan invändas, att lägenheten huvudsakligen består av mossjord, och
att å den fasta marken plats kan beredas för högst ett par bostadslägenheter. Nuvarande
innehavaren av lägenheten Peter August Johannesson, 69 år, och hans hustru,
61 år, ha sedan den 14 mars 1895 bebott och brukat lägenheten. Genom ett enastående
ihärdigt arbete med jordschaktning, mjällkörning å mossjorden, jordens tillförande
av gödningsämnen och goda skötsel i övrigt har lägenheten under dessa 23
år så förbättrats, att å densamma, som till en början endast kunde föda en ko,
numera under normala år kan födas tre kor och möjligen något mer. Boningshuset
är uppfört för omkring 33 år sedan av förutvarande arrendatorn Sandström och
ladugården uppfördes 1911 av nuvarande innehavaren. Såväl boningshus som ladugården
äro i gott stånd.

Två söner och en dotter, yngste sonen 20 år gammal, har under de senaste
åren växelvis biträtt föräldrarna vid arbetet med jordbrukets skötande.

A lägenheten finnes ej ett enda skogsträd, ej heller lövträd.

Här må även nämnas, att å huvudgården söder om järnvägsstationen finnas
utlagda 10 tomter med utmärkta lägen, vilka ännu ej äro bebyggda.

Lägenheten Jonsbo har sedan 1911 innehafts och bebotts av Svening Lundin
och hans hustru. Makarna äro, mannen 69 och hustrun 68 år gamla.

Dessförinnan hade lägenheten innahafts och brukats i 25 å 30 år av numera
avlidne Sven Johansson och hans hustru, vilka avledo barnlösa.

Lägenheten, som i öster gränsar intill Bredaryd Häggegårds och Klockaregårds
ägor, har genom nyodling, gödning samt tidsenlig och god skötsel undan för
undan så förbättrats, att den nu fullt tillräckligt giver föda åt två kor. Nuvarande
innehavaren Lundin har nybyggt boningshuset 1911 och ladugården 1915. Husen
äro i mycket gott skick. Yngsta dottern, 25 år gammal, vistas i hemmet och
biträder föräldrarna med jordbrukets skötande.

Lägenheten Husbacka. Nuvarande innehavaren Joh:s Petersson, 83 år gammal,
var i yngre år under en lång följd av år arrendator å en del av huvudgården Bredaryd
Torp samt övertog därefter lägenheten Husbacka, som han innehaft och brukat i
närmare 30 år. Petersson kan sägas ha nedlagt sina krafter å skötseln först av
den arrenderade delen av huvudgården och sedan av lägenheten Husbacka. Han
är nu helt utsliten och hjälplös och vårdas av en dotter.

Lägenheten Bäckanäs har sedan våren 1905 innehafts och brukats av Johannes

16

Motioner i Andra kammaren, Nr 479.

Bengtsson och hans hustru, respektive 39 och 36 år gamla. Före 1905 hade Johan
Stefanus Andersson och hans hustru innehaft och brukat lägenheten omkring 20 år.
iibyggnaderna, av vilka boningshuset är i gott och ladugården i försvarligt skick,
äro uppförda för 20 å 25 år sedan av förutnämnde, numera avlidne Johan Andersson.
Även under Anderssons tid sköttes lägenheten väl, men nuvarande innehavaren
Bengtsson har genom en mera rationell skötsel, såsom jordens dränering och tillförande
av kalk och gödning in. m. väsentligen förbättrat lägenheten, så att densamma,
som före Bengtssons tillträdande knappast kunde föda 2 kor, numera under
normala förhållanden giver föda fullt tillräckligt åt 3 kor. Bengtsson och hans
hustru ha 6 barn, av vilka det äldsta är 16 år.

Lågenheten Jösbo (Götsbo). Nuvarande innehavaren Johan Viktor Lindqvist
och hans hustru (38 och 30 år gamla) övertogo 1913 lägenheten efter hustruns föräldrar,
numera avlidne Johannes Nordström och hans hustru, vilka innehaft och
brukat lägenheten i omkring 40 år. Nordström, som vid sidan av jordbruksarbetet
ägnade sig åt stensprängning, nedlade under sin tid ett jämförelsevis omfattande
arbete med att stenröja, odla och dränera den stenbundna lägenheten. Nuvarande
innehavaren Lindqvist sköter jorden mycket väl och tidsenligt och inköper för densamma
i regel årligen minst 1,000 kilogram kalk förutom annan gödning.

Under Nordströms första tid födde lägenheten, enligt de äldres uppgift, knappast
en ko, för 20 och 25 år sedan födde den 2 kor och numera giver den under normala
förhållanden föda till 3 kor. ^byggnaderna äro uppförda av Nordström, boningshuset,
som är i gott stånd, 1903 och ladugården, som är i försvarligt skick, för
omkring 45 år tillbaka.

Att ovanstående, av vederbörande lägenhetsinnehavare lämnade uppgifter äro
med verkliga förhållandet överensstämmande, intyga.

Bredaryd den 4 mars 1918.

Alfred Johansson. Aron Holmström.

STOCKHOLM, 1SAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.