Motioner i Andra kammaren, Nr 481

Motion 1918:481 Andra kammaren

Andra kammaren
Motioner i Andra kammaren, Nr 481.

8

Nr 481.

Av herr vört Sneidern, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,

nr 383, angående tillfällig lönereglering för tjänstemän

vid telegrafverket m. m.

Uti Kungl. Maj:ts nådiga proposition (nr 383) angående tillfällig

lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m. har i stort sett

det av 1915 års avlöningskommission avgivna förslaget följts. Från

såväl kungl. telegrafstyrelsens som telegrafpersonalens sida hade detta

förslag givit anledning till vissa anmärkningar och önskemål, vilka

dock förnämligast med hänsyn till löneregleringens provisoriska karaktär

endast i undantagsfall ansetts kunna föranleda ändring i kommissionens

förslag. Vissa av de framställda önskemålen synas mig emellertid vara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.