Motioner i Andra kammaren, Nr 48

Motion 1918:48 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 48.

1

Nr 48.

Av herr Lithander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för
bränslekommissionens ved.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 31 föreslås urtima riksdagen medgiva,
att bränslekommissionens vedla^er må ''försäljas till de nedsatta
pris, som av Kungl. Maj:t prövas lämpliga med hänsyn till såväl de
ändrade förhållandena å bränslemarknaden som önskvärdheten av ett
lättande utav dyrtidens tryck, särskilt i fråga om de mindre bemedlade.

Det är att hoppas, att riksdagen skall bereda Kungl. Maj:t möjlighet
att för de mindre bemedlade lindra dyrtidens tryck genom billigare
pris å bränsle.

Ett bifall till Kungl. Maj:ts yrkande i befintlig ordalydelse skulle
emellertid förhindra Kungl. Maj:t att i önskvärd utsträckning träda
hjälpande emellan i de fall som ej kunna hänföras till hvad som i allmänhet
förstås med »mindre bemedlade», men där dyrtidens tryck i alla
fall kännes i avsevärd grad.

Så är fallet med ett stort antal av statens tjänstemän, pensionärer
och på indragningsstat varande personer m. fl. Hit höra ett stort antal
enskilda personer, där begränsade inkomster, men ständigt stegrade utgifter
kommit dyrtidens tryck att kännas synnerligen hårt.

Det synes därför vara en fullt rättvis åtgärd, att möjligheter
beredas Kungl. Maj:t att efter prövning av behovet låta ett verkligen
billigt vedpris välsignelser träffa även fler av dyrtiden tryckta svenska
medborgare än de som innefattas i den kungl. propositionen.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 4 samt. 17 käft. (Nr 48.)

1

Motioner i Andra kammaren, Nr 48.

Till vinnande av ovanstående syfte hemställes,

att riksdagen vid bifall till Kungl. Maj:ts proposition
nr 31 medgiver rätt för vederbörande att efter
prövning av behovet låta ifrågavarande ned>ättning
komma de svenska medborgare inom olika samhällsklasser
till del, som i avsevärd grad drabbas av dyrtidens
tryck.

Stockholm den 26 november 1918.

Edvard Lithander.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.