Motioner i Andra kammaren, Nr 52

Motion 1918:52 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 52.

23

Nr 52.

Av herr Hage 111. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 31, angående nedsättning av försäljningspriset för
bränslekommissionens ved.

Med anledning av Kungl Maj:ts proposition nr 31 angående nedsättning
av försäljningspriset för brännslekommissionens ved tillåta sig
undertecknade att anföra följande:

Från flera håll har vid innevarande riksdag framhållits, att ett synnerligen
effektivt sätt att åstadkomma lindring i dyrtidstungan vore att
giva anslag av tillräcklig storlek för förbilligande av livsmedel, särskilt
sådana livsmedel, som försåldes till mindre bemedlade. Emellertid tilllåter
riksdagsordningen ej, att ett yrkande från enskild motionär av sådan
art kan framkomma. Däremot finnes möjlighet att med utgångspunkt
från proposition nr 31 påyrka åtgärder, som skulle kunna innebära
en liknande lättnad för mindre bemedlade, utan att riksdagen behövde
nu anslå någon summa för ändamålet. Eu sådan åtgärd skulle kunna
åstadkommas om riksdagen beslöt att en del av bränslekommissionens ved
finge gratis eller eventuellt endast mot fraktkostnader utlämnas till mindre
bemedlade.

Redan nu har staten tillåtit att på sina håll den mindre bemedlade
befolkningen fått avgiftsfritt hämta skogsavfall och torra träd m. m.
å kronoskogar. En del av den ved, som är i bränslekommissionens ägo,
torde nu vara i sådant tillstånd, att den ej är i verkligheten mera värd
än nämnda avfall. Men även med avseende på ved, som är fullt kurant
vara, kan man ha anledning påyrka, att mindre bemedlade tilldelas ett
visst kvantum per familj genom respektiva kommuners livsmedelsfördelningsorgan.
I sådana fall, då konsumenterna bodde intill den plats, där
veden finnes upplagd, kunde då utlämnandet ordnas på det sättet, att

24

Motioner i Andra kammaren, Nr 52.

de, som erhållit rätt att få ved, finge på en viss fastställd tid och plats
infinna sig och avhämta veden under kontroll av bränslekommissionens
ombud eller annan av densamma utsedd person.

I andra fall, då konsumenterna bodde å längre avstånd från vedens
upplagsplats, kunde distribueringen och sändandet på järnväg eller
båt ske genom livsmedelsnämnderna, varvid fraktkostnaderna borde betalas
av konsumenterna.

Det torde vara otvivelaktigt, att om en tillräcklig kvantitet ved på
detta sätt tilldelades mindre bemedlade, så skulle detta vara eu ej oväsentlig
lättnad för dessa mindre bemedlade.

Om vid behandlandet av proposition nr 31 riksdagen medgav, att
Kungl. Maj:t skulle få på detta sätt realisera eu någorlunda betydlig del
av bränslekommissionens vedlager, så skulle detta vara ett lämpligt sätt
att även giva något slag av dyrtidstillägg åt den stora del av landets
mindre bemedlade som ej äro statstjänare och som säkerligen i stor utsträckning
äro i verkligt och trängande behov av någon lättnad i sin
svåra belägenhet.

Med hänvisning härtill påyrkas alltså:

ätt riksdagen med anledning av Kungl. Maj:ts
proposition nr 31 måtte besluta

dels att bränslekommissionens vedlager måtte utlämnas
till viss utsträckning, som av Kungl. Maj:t må
bestämmas, till mindre bemedlade antingen gratis eller
i vissa fall mot fraktkostnadens belopp,

dels att bränslekommissionens vedlager i övrigt
må försäljas till de nedsatta pris, som av Kungl. Maj:t
prövas lämpliga med hänsyn till såväl de ändrade förhållandena
å bränslemarknaden som önskvärdheten av
ett lättande av dyrtidstrycket.

Stockholm den 29 november 1918.

Ernst Hage. Alfr. Werner. O. W. Lövgren.

Stockholm 1918. Kungl. Boktryckeriet, P A. Norstedt k Sonor.

185252