Motioner i Andra kammaren, Nr 55

Motion 1918:55 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima
Motioner i Andra kammaren, Nr 55.

1

Nr 55.

Av herr Lindman in. 11., i anledning av Kungl. Majds proposition,

nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i

vissa delar av förordningen om Jcommunalstyrelse på landet

den 21 mars 1862 m. m.

Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till

lag om andrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse

pa landet den 31 mars 1862 m. m., få vi härmed avgiva följande motion.

Den förändring av grunderna för den kommunala beslutanderätten,

s0™ av £un?L föreslås, överensstämmer i sin allmänna princip

med den för sistlidne riksdag framlagda propositionen i samma ämne så

till vida, att forslaget stadgar lika rösträtt för kommunens medlemmar

under förutsättning av kommunal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida