Motioner i Andra kammaren, nr 57

Motion 1918:57 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, nr 57.

7

Nr 57.

Av herr Tcilfidillll, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa
delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den
21 mars 1862 m. m.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 34 föreslås lika kommunal rösträtt
för alla kommunalt skattskyldiga. Bestämmelsen om skattskyldighet som
villkor för kommunal rösträtt utestänger icke särdeles många från rösträtten
jämfört med hela antalet röstberättigade. Det synes emellertid
undertecknad principiellt oriktigt att alls utestänga någon välfrejdad myndig
man eller kvinna från kommunal rösträtt av det skälet, att vederbörande
har för liten inkomst. Då nu avsikten med det kungl. förslaget
är att ställa vår författning på fullt hållbara grundvalar, synes det mig
riktigast att på en gång avskaffa alla uppenbart orättvisa rösträttsbestämmelser.
Detta kan enligt min uppfattning ske endast därigenom, att den
kommunala rösträtten blir både allmän och lika.

Åberopande det anförda tillåter jag mig hemställa, att riksdagen
ville i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 34 för sin del besluta:

l:o) att § 8 mom. b) i förslaget till lag om
ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse
på landet den 21 mars 1862 skall erhålla
följande ändrade lydelse:

§ 8. Rättighet att deltaga i kommunalstämmans
överläggningar och beslut tillkommer man eller kvinna,

som -- ---- --

b) är medlem av kommunen, ----

8

Motioner i Andra kammaren, AV 57.

2:o) att motsvarande förändring måtte göras
jämväl i övriga i propositionen framlagda författningsförslag.

Stockholm den 3 december 1918.

Knut A. Tengdahl.

Stockholm 1918. Kungl. Boktryokerlet, P. A. Norstedt k Sonor.

185284