Motioner i Avdra kammaren, Nr 480

Motion 1918:480 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Avdra kammaren, Nr 480.

Nr 4*0.

Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition,
nr 428, med förslag till lag om ändrad lydelse
av 1 § i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av
allmänna medel till vittnen i brottmål.

I proposition nr 428 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen en
förändring av 1 § i lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna
medel till vittnen i brottmål. Den föreslagna förändringen
innebär, att vittnesersättningen måtte höjas från »högst tre kronor»
till högst fem kronor.

Då jag anser att denna förhöjning, även om den kan anses väsentlig,
icke vara tillräcklig för att någorlunda ersätta den förlust och de
omkostnader, som kunna vara förenade med en vittnesinkallelse, föreslår
jag att ordet »fem» utbytes mot tio. Likaså anser jag, att reseersättning
bör tilleidtännas vittne, som bor på mindre avstånd än fem kilometer.
Jag föreslår här, att ordet »fem» utbytes mot ordet två.

Till lagutskottet hemställes att, vid bifall till här gjorda yrkanden,
göra den ändring av paragrafen, som därav må föranledas.

Stockholm den 29 maj 1918.

Axel Lindqvist.

Jtiihang till riksdagens protokoll 1918. 4 sand. 213 höft. (Nr 480 481.) 1

X

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.