Motioner i Företa kammaren, Nr 20

Motion 1918:20 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima
Motioner i Företa kammaren, Nr 20.

1

Nr 20.

Av herr TrygSJCr 111. fl., i anledning av Kungl. Maj ds förslag

till ändrade bestämmelser om kommunal rösträtt m. m.

Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 34, med förslag till

lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse

på landet den 31 mars 1862 m. in., få vi härmed avgiva följande motion.

Den förändring av grunderna för den kommunala beslutanderätten,

som av Kungl. Maj:t föreslås, överensstämmer i sin allmänna princip

med den för sistlidne riksdag framlagda propositionen i samma ämne så

till vida, att förslaget stadgar lika rösträtt för kommunens medlemmar

under förutsättning av kommunal skattskyldighet.

Ehuru vi visserligen ej förneka, att den nuvarande rösträttsordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida