Motioner i Första hammaren, Nr 203

Motion 1918:203 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 203.

7

Nr 203.

Av herr Rosén m. fl., i anledning av Kungl. Majds proposition
angående tillfällig löneförbättring åt viss personal
vid armén.

Med åberopande i huvudsak av den motivering, som anförts i en
i andra kammaren av herr Sven Persson m. fl. väckt motion i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig löneförbättring åt
viss personal vid armén, få vi hemställa,

att riksdagen måtte besluta att bevilja musikunderofficerarna
tillfällig löneförbättring efter samma
grunder och med samma belopp som föreslås i Kungl.
Maj:ts proposition för truppunderofificerarna, samt att
riksdagen måtte härför bevilja nödiga medel.

Stockholm den 14 maj 1918.

Gustav Rosén. Wilhelm Gullberg. Edvard Wavrinsky.

Fr. Berglund. Mauritz Hellberg.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.