Motioner i Första hammaren, Nr 203

Motion 1918:203 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första hammaren, Nr 203.

7

Nr 203.

Av herr Rosén m. fl., i anledning av Kungl. Majds proposition
angående tillfällig löneförbättring åt viss personal
vid armén.

Med åberopande i huvudsak av den motivering, som anförts i en
i andra kammaren av herr Sven Persson m. fl. väckt motion i anledning
av Kungl. Maj:ts proposition angående tillfällig löneförbättring åt
viss personal vid armén, få vi hemställa,

att riksdagen måtte besluta att bevilja musikunderofficerarna
tillfällig löneförbättring efter samma
grunder och med samma belopp som föreslås i Kungl.
Maj:ts proposition för truppunderofificerarna, samt att
riksdagen måtte härför bevilja nödiga medel.

Stockholm den 14 maj 1918.

Gustav Rosén. Wilhelm Gullberg. Edvard Wavrinsky.

Fr. Berglund. Mauritz Hellberg.