Motioner i Första hammaren, Nr 24

Motion 1918:24 Första kammaren - urtima

Första kammaren - urtima

Motioner i Första hammaren, Nr 24.

1

Nr 24.

Av

herr Lindblad, El*list, om anställande av undersökning rörande
inbetalning av kommunal- och kronoutskylder 1917
och 1918.

Innan riksdagen går att i fråga om den politiska och kommunala rösträttens
ordnande för framtiden i vårt land avskriva de krav, som såväl för
högerpartiet som liberala partiet varit gemensamma nämligen fullgjord
skatteplikt synes det vara en ofrånkomlig fordran, man har rätt att
uppställa, den nämligen att man vet, vad man går att besluta. Socialdemokratiska
partiet har möjligen haft detta klart för sig, då det sedan
lång tid tillbaka drivit sina krav på skattestreekets borttagande. Att de
gjort detta i det genomskinliga syftet att därmed öka sina väljarskaror,
torde man kunna taga för givet; man kan ej gärna säga, att det skett i
rättvisans tecken, ty då skulle den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen
också för medlemsskap i sina föreningar tillämpat samma förfarande.
Nu framhåller man visserligen, att det kan finnas ömmande fall, då
skattebetalaren, om än med aldrig så god vilja, icke kan fullgöra sin
skatteplikt. Ja, sådana fall kunna för visso finnas, men icke äro de de
vanliga. Och liksom många föreningar säkerligen existera, som vilja bispringa
sina skattebetalare genom att ordna månads- eller veckoinbetalningar
för skattens utgörande, så torde nog också i framtiden kommunala
verkställighetsnämnder vilja sörja för, att de ordentliga, men till skattebetalning
verkligt oförmögne antingen genom tidigare avskrivning eller,
om detta ej generellt kan ske, genom direkta understöd i rätt tid bispringas,
så att ej de fullt ordentligas politiska eller kommunala rösträtt
eluderas. I det fallet förefaller det, att i och med fattigvårdsstreckets humanisering,
som jag tror alla partier kunna ena sig om, hinder ej
möter till anordnande av en dylik kommunal regleringsapparat.

Vad man allmänt velat uppnå, är tydligen att komma åt de oförbätterliga
skatteskolkarna och ej tillåta, att dessa på något sätt premieras,
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 3 sand. 12 käft. {Nr 2427.) 1

2

Motioner i Första hammaren, Nr 24.

utan verkligen drabbas av ett förtjänt straff. Och den allmänna meningen
torde i det fallet vara fullkomligt utmejslad: »rättigheter och
skyldigheter skola följas åt»! En sedan gammalt i vårt land bestämt
intagen ståndpunkt i detta fall må ej avskrivas därför, att andra länder
med andra förhållanden ej vetat upprätthålla samma idé. Regeringen
uttalar sig själv i den riktningen (sid. 45): »Om vi i Sverige kunna

stanna vid att fortfarande bibehålla den kommunala skattskyldigheten
såsom villkor för rösträtt i våra kommuner, med hänsyn till vissa säregna
drag i det kommunala livets organisation i övrigt, så skulle det
däremot stå i uppenbar motsats till hela tidsutvecklingen och till andra
länders förut inhöstade erfarenhet att bjuda medborgarna i våra kommuner
något mindre än fullständig jämlikhet vid denna rösträtts utövning».
Sådan likställighet är man nu beredd att acceptera, men väl tillmärkandes
likställighet med fullgjord skatteplikt, ej en skatteplikt på
papperet.

Av det hittills föreliggande materialet framgår ej, om någon verklig
undersökning ägt rum. Det torde dock genom en kommunvis gjord
granskning av de å restlängd slutligen kvarstående skatteskyldiga kunna
utrönas, huruvida talet om verklig oförmåga och icke dess mera ond
vilja eller försumlighet kan i flertalet fall spåras. Kommunalnämnder
och taxeringsnämnder, som i regel hava en ingående personalkännedom,
kunna säkerligen i de allra flesta fall klassificera materialet. Att en sådan
undersökning, om den ej redan skett, ofördröjligen bör sättas i gång,
synes vara en rättmätig fordran. I vad mån det framförda påståendet,
att många '' värnpliktiga vid fullgörandet av sin fosterländska plikt kommit
i konflikt med sin skattebetalningsskyldighet på grund av bristande
förmåga, torde också klarligen framgå av en sådan undersökning.

Den statistik, som nu finnes och som huvudsakligen utgör eu yrkesgruppering
av icke-skattebetalarna och som i och för sig visar en betänklig
stegring numera även på landsbygden, kan icke vara nog, utan
det fordras en, låt vara subjektiv, men dock på erfarenhet och personlig
kännedom grundad klassificering. Det är vidare att märka, att genom
införandet i år av ett nytt skattebetalningssystem väsentliga förskjutningar
kunna väntas. Det torde därför vara av nöden, att man låter granskningen
omfatta 2 år, såväl fjolåret som innevarande år. Det kunde
eljest lätt inträffa, att man av en antagligen högre siffra i år kunde förledas
att på förhand draga konklusionen, att skatteförmågan nu genom
högre levnadskostnader väsentligen nedgått, då i stället det antagliga
är, att det ändrade uppbördssättet till följd av sin nymodighet och allmänhetens
ovana därvid måste antagas vara huvudsakliga skälet till ett

Motioner i Första kammaren, Nr 24.

3

sämre resultat. I vad mån bristande intresse för skattens inbetalning
nu spelat in, då man som mången antar helt visst räknar med,
att skattebetalning sstrecket redan nu skall falla bort, låter sig aldrig bedömas.

Det kan visserligen häremot anföras, att en sådan undersökningtar
tid. Men vad har man då egentligen för brådska? Sverige har icke
haft krig. Den militära säkerhetsvakten har längesedan indragits och de
delar av flottan, som nu slutligen hemförlovats, hava dess bättre icke
haft några svårare uppgifter. Man måste därför kategoriskt uttala: otåligheten
är ej äkta, den har skickligt frammanats i ensidigt partisyfte,
och de krav på noggrannhet och objektiv undersökning, som den besinningsfulla
delen av Sveriges folk har grundlagsenlig rätt att uppställa,
få ej gäckas. Jag tillåter mig därför hemställa,

att riksdagen måtte besluta, att, innan en slutlig
position fattas i fråga om skattebetalning såsom villkor
för kommunal och politisk rösträtt, en så vitt möjligt
fullständig undersökning kommer till stånd om inbetalning
av såväl kommunal- som kronoutskylder 1917 och
1918.

Stockholm den 30 november 1918.

Ernst Lindblad.