Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Motioner i Första kammaren, Nr 200

Motion 1918:200 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 200.

Nr 200.

Av friherre Hermelin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition
angående inrättande av en dränerings fond m. m.

Uti en till innevarande års riksdag avlåten nådig proposition, nr
357, har Kungl. Maj:t för inrättande av en dräneringsfond m. in., bland
annat, hemställt, att riksdagen ville godkänna de av chefen för jordbruksdepartementet
i statsrådsprotokollet föreslagna allmänna villkor och
bestämmelser för lån nr denna fond, som även att riksdagen till bestridande
av vissa kostnader för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar
ville anvisa under nionde huvudtiteln ej mindre å tilläggsstat
för år 1918 ett förslagsanslag av 200,000 kronor, än även å extra stat
för år 1919 ett förslagsanslag av 260,000 kronor.

Uti punkt 11) av ovan angivna förslag till allmänna villkor och
bestämmelser finnes angivet, att »Plan och kostnadsförslag för täckdikningar
skola vara uppgjorda av lantbruksingenjör eller efter vederbörande
odlingsråds bestämmande av länsagronom, jordbrukskonsulent eller annan
person, som odlingsrådet prövar vara därtill kompetent, och skall denna
även avgiva yttrande om den föreslagna täckdikningsmetodens lämplighet
för marken i fråga».

Den av Kungl. Maj:t tillsatta produktionskommittén, som varit
initiativtagare till inrättande av den föreslagna dräneringsfonden, har
uti sin till Kungl. Maj:t ingivna skrivelse i ärendet ansett sig i fråga
om anlitande av lämpliga förrättningsmän för täckdikningens utförande,
böra framhålla, att ledningen vid täckdikningsplanernas upprättande och
täckdikningens utförande jämte kontrollen över arbetet m. m. bör i
främsta rummet anförtros åt lantbruksingenjörerna, men att, där så
lämpligen befunnes, dylikt uppdrag bör kunna efter odlingsrådets bestämmande
lämnas även åt jordbrukskonsulent, länsagronom eller annan
lämplig person. Att slutligt granska uppgjord plan, innan ärendet före -

6

Motioner i Första kammaren, Nr 200.

tages till avgörande av odlingsrådet, syntes dock tillkomma lantbruksingenjör
eller den, odlingsrådet därtill förordnar. Kungl. lantbruksstyrelsen
har i avgivet utlåtande över detta kommitténs förslag anfört, att
täckdikning, särskilt då rör (tegelrör) användes, måste både vad planläggningen
och utförandet beträffar ledas av för detta ändamål fullt
kompetent person, samt vitsordar, att prodnktionskommittén ock framhållit
vikten härav och för den skull i första hand föreslagit lantbruksingenjörerna
som ledare. Rörande kommitténs förslag i övrigt, att även
andra personer, som av vederbörande odlingsråd anses lämpliga, kunna
av odlingsrådet förordnas som ledare, kritiseras detta av lantbruksstvrelsen
därmed, att lantbruksstyrelsen äger en livlig erfarenhet av de
olägenheter, som, jämväl för lång tid framåt, kunna uppstå vid dylika
företag, om därvid den bästa möjliga fackkunskapen icke anlitas. Lantbruksstyrelsen
anser därför, att såväl planläggningen som själva täckdikningen
bör stå under vederbörande lantbruksingenjörs ledning, varigenom
välbehövlig statskontroll vinnes å de statsunderstödda arbetena.

I detta kungl. lantbruksstyrelsens utlåtande kan jag för min del
ej annat än med största övertygelse instämma, om även i vissa enstaka
fall annan person, lika kompetent som lantbruksingenjör, skulle finnas
att tillgå. Det synes mig, att för planläggningar och arbete av ifrågavarande
slag, som till sin natur utgör den allra förnämsta lösningen
för erhållande av en ökad jordbrukets produktion, ej allenast kräves den
bästa sakkunskap, som på området kan uppletas, utan även, då det här
gäller dispositionen av ansenliga penningemedel, ett fullt laga tjänstemannaansvar.
Den fackliga ledningen bör jämväl vara enhetlig, och
det synes mig klart att odlingsråden i främsta rummet ensamt böra
anlita vederbörande lantbruksingenjör. Detta torde dock icke i någou
mån förringa värdet av det goda arbetstillskott, som länsagronomer,
jordbrukskonsulenter och andra lämpliga personer kunna lämna till nu
ifrågasatta arbetens förverkligande. 1 den utsträckning, som därför
länsagronornerna och jordbrukskonsulenterna kunna anses lämpliga och
befinnas villiga, att vid sidan av sina mångahanda övriga så viktiga
uppgifter medverka ej allenast till spridande av kunskapen om täckdikningens
nytta utan även till utförande av själva täckdikningen, så böra
de givetvis därtill komma att användas. Av vissa praktiska skäl torde
det ock böra medgivas odlingsråd rättighet, att, därest större svårigheter
möta att använda lantbruksingenjör som ledare, det må ankomma på
odlingsråden att som ledare förordna såväl länsagronom som jordbrukskonsulent
eller annan person, som genom sin verksamhet visat sig fullt
lämplig härtill. Såsom en följd av det anförda torde ock böra bestäm -

Motioner i Första kammaren, Nr 200.

7

mas, att de utbildningskurser, som enligt propositionen avses anordnas
för täckdikningsförmäns utbildande, böra ställas under lodning av vederbörande
lantbruksingenjör eller eljest under den, som enligt vad nyss
anförts särskilt kan förordnas.

Föredragande departementschefen har i sitt yttrande till statsrådsprotokollet
anfört i fråga om så väl produktionskommitténs förslag uti
förevarande fall som kungl. lantbruksstyrelsens däröver avgivna utlåtande,
att det synes departementschefen, att en så långt gående bestämmelse,
som den lantbruksstyrelsen gjort gällande, skulle kunna medföra, att
andra lika viktiga förrättningar exempelvis sådana som avse utförande
av större vattenledningar bleve undanskjutna, enär lantbruksingenjörerna
icke skulle kunna medhinna alla dessa förrättningar, och
då i övrigt frågan om biträden åt lantbruksingenjörerna skulle vara
under utredning, så har departementschefen funnit det icke tillrådligt
att nu stipulera så strängt inskränkande föreskrift, utan ansett, såsom
även framgår av ovan citerade punkt 11) av förslaget till allmänna
grunder, det bör stå odlingsråden fritt att anlita vem helst av de av
kommittén angivna förrättningsmän, som odlingsrådet finner lämpligt,
för att ändamålet må vinnas både hastigt och säkert.

Emellertid har i en inom andra kammaren väckt motion, nr 419,
av herrar Berg i Stabv och Bengtsson uppå angivna grunder gjorts
gällande, att det synes nödvändigt, att sådana anordningar måtte vidtagas
i syfte, att nödig biträdeskraft ställes till lantbruksingenjörernas
förfogande för att dessa tjänstemän må bliva i tillfälle att ombesörja
såväl dräneringsförrättningarna i fråga, som ock andra tjänsteåligganden.
För . detta ändamål hava förbemälde motionärer hemställt, att riksdagen
för år 1918 ville ställa till förfogande härför erforderliga penningemedel.
Skulle nu denna motion komma att vinna riksdagens bifall, synas mig de
förnämsta skälen för det avstånd departementschefen uti viss mån tagit
från såväl produktionskommitténs som lantbruksstyrelsens förslag vara
förfallna. Bet synes mig dock, som om beredande av medel för 1918 icke
skulle vara tillfyllest, utan torde liknande medel varda av riksdagen jämväl
anvisade för år 1919, vilka för sistnämnda år torde kunna beräknas
till högst dubbla det belopp, som av motionärerna ansetts nödvändigt
för år 1918, för vilket år beräkningen skett endast för tiden från och
med den 1 juli.

På grund av vad jag sålunda anfört och uti viss överensstämmelse
med den uti andra kammaren av herrar Berg i Staby och Bengtsson
väckta motionen, nr 419, får jag därför vördsammast hemställa,

8

Motioner i Första kammaren, Nr 200.

dels att riksdagen, med ändring av Kungl. Maj:ts
nådiga proposition, nr 357, angående inrättande av
en dräneringsfond m. in., måtte besluta, att av de
belopp, som i propositionen äskats för bestridande av
kostnader för dagtraktamenten och reseersättningar
till vissa förrättningsmän och hos dem anställda tekniska
biträden in. m., måtte i mån av behov få, såsom
bidrag till avlöning för assistenter åt lantbruksingenjörer,
användas:

ej mindre för år 1918 högst ......... kronor 27,600:

än även för år 1919 högst ............ » 55,200: ;

dels ock att riksdagen ville förklara:
att som ledare såväl för täckdikningsplanernas
upprättande och täckdikningens utförande som även
för de utbildningskurser, som enligt propositionen avses
att anordnas för utbildning av täckdikningsförmän,
skall i främsta rummet användas vederbörande lantbruksingenjör
eller, om sådant ej kan ske, länsagronom,
jordbrukskonsulent eller annan person, som på
grund av sin föregående verksamhet kan av odlingsrådet
förklaras vara därtill fullt lämplig.

Stockholm den 14 maj 1918.

Richard Hermelin.

STOCKHOLM, ISAAC MAKCTJS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.