Motioner i Första kammaren, Nr 201

Motion 1918:201 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 201.

I

Nr 201.

Av herr Ericson, Hans, och friherre Fleming, i anledning
av Kungl. Maj ds ''propositioner nr 361 och 362, angående
tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén
och marinen.

I Kungl. Maj:ts nådiga propositioner nr 361 och 362 har framställning
gjorts om ''beredande av tillfällig löneförbättring för bland andra
samtlig personal tillhörande officers- och underofficerskarerna vid armen
och marinen, med undantag av generalspersoner och flaggmän.

Med instämmande i de uttalanden, som av kommendörkaptenen
0. Lybeck gjorts till protokollet vid slutsammanträde med de sakkunniga
för verkställande av utredning och utarbetande av förslag rörande
tillfällig löneförbättring för viss personal vid armén och marinen, vilkas
betänkande legat till grund för de kungl. propositionerna och till vilka
vi tillåta oss hänvisa, få vi särskilt betona, att det synes vara en uppenbar
orättvisa, att den högsta militära tjänstegradens befattningshavare,
vilkas avlöningsförhållanden i stort sett icke blivit reglerade sedan 1875,
skola även denna gång, liksom vid föregående tillfällen, lämnas utan
löneförbättring. Det torde vara uppenbart, att denna fataliga personalgrupps
avlöningsförmåner till följd av penningvärdets fall så väsentligt
reducerats, att de icke längre kunna tillnärmelsevis förslå för de behov,
som de urspungligen varit avsedda att fylla. Då härtill lägges
det ökade ansvar och de större arbetsuppgifter, som under de senaste
fyrtio till femtio åren pålagts generalspersoner och flaggmän, i samma
mån som krigsmakten blivit verkligt organiserad, den allmänna värnplikten
införd, övningarna utsträckta till hela året och utbildningen
långt mera mångsidig och krävande än förr, torde inses det föga rimliga
i att nu av hela officers- och underofficerskåren utesluta endast
generaler och flaggmän.

En jämförelse med civila befattningshavare med ungefärligen motsvarande
arbetsuppgifter som generalspersoner och flaggmän låter sig

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 3 sand. 89 käft. (Nr 201 203.)

2

Motioner i Första kammaren, Nr 201.

svårligen göra till följd av militärpersonalens säregna tjänstgöringsförhållanden,
vilka medföra ekonomiska uppoffringar, utan motsvarighet
för de civila. Det synes oss emellertid uppenbart, att försvarets
främste målsmän icke kunna på en väl avmätt löneskala ställas lägre
än rikets landshövdingar, vilket förutsätter en löneförbättring på i runt
tal 1,200 kronor. Det antal personer ifrågavarande löneförbättringgäller
torde för närvarande utgöra vid armén 12 och vid marinen 5,
förorsakande följande kostnadsökningar:

vid armén för

år 1918 från kronor 3,940,000: med 14,400: till 3,954,400:--» 1919 » d » j> » » )>

vid marinen för

år 1918 från kronor 1,320,000: med 6,000: till 1,326,000:

» 1919 » » 1,265,000: » 7,200: » 1,272,200:

I enlighet med vad sålunda anförts få vi föreslå,

att riksdagen ville dels med bifall i övrigt till
Kung]. Maj:ts propositioner nr 361 och 362 besluta
att till generalspersoner och flaggmän skall utgå under
år 1918 och 1919 tillfällig löneförbättring till belopp
av 1,200 kronor till varje sådan befattningshavare,
dels höja i nämnda propositioner för ändamålet föreslagna
förslagsanslag med härför erforderliga belopp.

Stockholm den 14 maj 1918.

Hans Ericson.

Herman Fleming.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.